Företrädesemission säkrad till 100% genom avtal om teckningsförbindelser och garantiåtagande

Styrelsen har föreslagit en företrädesemission, se Tourns pressmeddelande per den 4 april 2018.

Tourn har nu avtal om teckningsförbindelser och garantiåtagande för 100% av den föreslagna emissionsvolymen, 10 190 475 SEK. Teckningsförbindelser och garantiåtagande har inte säkerställts genom förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Beslut om företrädesemissionens genomförande kommer att fattas på extra bolagsstämma den 18 april 2018.

Teckning av aktier föreslås ske under perioden 3 – 18 maj 2018.

VD kommentar
Intresset har varit stort, både från befintliga samt potentiella nya aktieägare. Investeringen kommer kunna bidra till fler affärer och ökad tillväxttakt. Vi ser fram emot att ta Tourn till nästa nivå och leverera ett bra 2018.

//

Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)