Tourn tar nästa steg och genomför en företrädesemission om 10,2 MSEK

För att Tourn ska kunna fortsätta på sin inslagna väg har styrelsen idag 2018-03-28 beslutat om genomförande av en företrädesemission om 10,2 MSEK, fullständigt förslag se nedan.

Tourn har efter den senaste emissionen som genomfördes (juli 2016 – ca 20 månader sedan) gått från en månadsomsättning om cirka 1 MSEK till att nu; under kvartal ett 2018 redan mottagit ordrar om över 25 MSEK för 2018. De bokade ordrarna kommer från såväl befintliga som från nya kunder, men vad som bevisar Bolagets affärsmodell är att kunderna blir allt fler och större samtidigt som varje enskilt ordervärde växer. Tourn tar en allt större plats på marknaden och kommer fortsätta styrelsens tillväxtstrategi under kommande år; fokus är tech-performance och tillväxt. 

Tourn har idag ett försprång mot sina branschkollegor med anledning av de egenutvecklade tech-plattformar som är en allt större del av Bolagets intäkter, men för att hålla försprånget och alltid ligga i framkant kommer Tourn fokusera än mer på tech-performance.

VD kommentar: 
Jag ser stor potential i att jag och mina medarbetare genom denna kapitalanskaffning framöver kommer skapa tillväxt som är högre än vår nuvarande tillväxttakt. Expansionskapitalet vi tillförs via emissionen kommer möjliggöra till fler och större kundkontrakt samt i större utsträckning ge oss möjlighet för högre tech-performance.

Villkor för emissionen: 
Företrädesemission av aktier 
Emissionskursen: 13,50 SEK per aktie
Emissionsvolym högst: 10 190 475 SEK
Nya aktier, högst: 754 850 stycken
Aktiekapitalökning, högst: 75 485 SEK
Avstämningsdag: 2018-04-27
Teckningsperioden 2018-05-03 – 2018-05-18 med rätt till förlängning
Tio (10) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie – utspädning ca 10 %. 
Rätt till utdelning sker från den dag de förts in aktieboken
Kostnader beräknas att uppgå till högst 1 500 000 sek.

Separat kallelse till extra Bolagsstämma för godkännande samt med fullständiga villkor kommer i ett separat pressmeddelande. Årsstämman som är planerad till 2018-04-17 kommer att flyttas fram till 2018-05-30.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
ir(at)tourn.se

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018.