Tre storägare meddelar att hela deras innehav av teckningsoptioner av serie 2021 i InCoax Networks AB (publ.) lämnas till inlösen

Bolagets största aktieägare Saugatuck Invest, Norrlandspojkarna och BLL Invest har meddelat InCoax Networks att samtliga deras respektive innehav av teckningsoptioner av serie 2021 i bolaget har lämnats eller avser att lämnas för teckning av aktier. Det innebär att 49,0 procent av teckningsoptionerna av serie 2021 kommer att bli inlösta.

Saugatuck Invest äger 23,6 procent, Norrlandspojkarna äger 12,8 procent och BLL Invest äger 12,6 procent av aktierna i InCoax och utgör bolagets tre största aktieägare.

För att övriga teckningsoptioner inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 31 december 2021, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 27 december 2021.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på InCoax webbplats, www.incoax.com.

Utnyttjande av teckningsoptionerna, förvaltarregistrerade innehavare
Det är möjligt att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av nya aktier i Bolaget under perioden mellan den 1 december 2021 till och med 31 december 2021. Vissa förvaltare behöver dock mer tid för sin egen hantering, vilket innebär att sista dag för utnyttjande av teckningsoptionerna i praktiken kan vara tidigare än datumet ovan. Förvaltaren ska normalt informera dig som ägare av teckningsoptioner om vad du behöver göra för att teckna aktier med stöd av dina teckningsoptioner. Bolaget uppmanar optionsinnehavare att själva kontakta sin förvaltare för att säkerställa att eventuellt utnyttjande kan ske i tid.

Utnyttjande av teckningsoptionerna, direktregistrerade innehavare
För dig som är direktregistrerad innehavare av teckningsoptioner, det vill säga inte har ditt innehav hos en förvaltare, kommer det att finnas en särskild anmälningssedel med instruktion för betalning vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner tillgänglig på InCoax webbplats, www.incoax.com, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se.

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna. Vidare agerar Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i InCoax. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i InCoax har endast skett genom det prospekt som InCoax offentliggjorde den 7 april 2021.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2021 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB                                 

jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73-899 55 52

Om Bolaget
InCoax Networks AB (publ) utvecklar system för återanvändning av byggnaders existerande infrastruktur till bredbandsuppkoppling. Vi erbjuder nätverkslösningar med multigigabitshastighet till världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer. För mera information om företaget, besök www.incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55 info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.