Triboron: Teckningsoptioner uppfyller i nuläget inte spridningskrav för notering till följd av kursutvecklingen

Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) angav i samband med den nyligen genomförda nyemissionen att Bolaget avsåg att ansöka om upptagande till handel vid Nasdaq First North för de teckningsoptioner som vederlagsfritt erhölls vid teckningen av s.k. units (B-aktier och teckningsoptioner). Eftersom spridningskraven för teckningsoptionerna för närvarande inte är uppfyllda, främst till följd av kursutvecklingen, kommer de inte kunna tas upp till handel.

I samband med en nyemission under november/december 2021 erhöll tecknarna teckningsoptioner vederlagsfritt vid teckning av sk units. Triboron angav i samband med nyemissionen att Bolagets avsikt var att ansöka om att teckningsoptionerna skulle tas upp till handel vid Nasdaq First North, på samma sätt som gjordes för teckningsoptionerna som gavs ut vid nyemissionen 2020.

Dessvärre är Nasdaqs spridningskrav i dagsläget inte uppfyllda. Därmed kommer teckningsoptionerna inte kunna tas upp till handel för närvarande.

Triboron kommer dock att följa ägarstrukturen och värdeutvecklingen framöver och avser att ansöka om upptagande till handel ifall spridningskraven vid en senare tidpunkt skulle kunna anses vara uppfyllda och förutsättningar i övrigt föreligga.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD Triboron | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

eller besök www.triboron.com

 

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.