Umida Groups företrädesemission genomförd

Företrädesemissionen för Umida Group tecknades till 58,3% och 88,8% efter garantiåtaganden samt teckningsförbindelser – och tecknades därmed till 19 000 517,80 SEK. Bolagets ambition är att växa i snabb takt genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv för att skapa god och hållbar lönsamhet. Det tillförda kapitalet kommer användas för att finansiera denna tillväxtresa. 

”Vi är glada över det förtroende vi har fått från våra aktieägare och jag vill också välkomna nya aktieägare till Umida Group, inte minst Pegroco Invest, ett noterat investmentbolag som investerar i bolag som är i förändring och som tillsammans med Björn Svensson nu blir största ägare i bolaget. Vi har nu en stark plattform samt ett högt fokus på att fortsätta vår expansion och skapa lönsam tillväxt i bolaget.” säger Katarina Nielsen, VD för Umida Group AB (publ).

Den nu genomförda företrädesemissionen omfattar 8 636 599 aktier till en teckningskurs om 2,20 SEK per aktie, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med 2 964 460,79 SEK. Av det totala antalet tecknade aktier tecknades 4 965 445 aktier med stöd av teckningsrätter och 706 746 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter. 

Garanterna fick teckna 2 964 408 aktier, motsvarande 34,3 % av det totala antalet tecknade aktier och ca 43,5 % av sin garantiförbindelse. 

Umida Group kommer tillföras ca 15,2 MSEK efter garanti- och emissionskostnader på ca 3,7 MSEK. 

Besked om tilldelning för aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom utskick av avräkningsnota. Likvid skall erläggas enligt instruktion på avräkningsnotan.

Rådgivare i samband med företrädesemissionen är Göteborg Corporate Finance.

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 7 december 2018. 

För ytterligare information kontakta 

Katarina Nielsen, VD

Telefon +46 70 759 08 90. E-post: katarina.nielsen@umidagroup.com 

Umida Group AB är en företagsgrupp inom dryckesbranschen som producerar, marknadsför och säljer vin, sprit, blanddryck, glögg och andra alkoholhaltiga drycker samt flytande livsmedel. Umida Group är ett innovativt, kvalitets- och miljömedvetet dryckesföretag med visionen att skapa hållbara smakupplevelser.