Uppdatering angående att TopRight förslagen utdelning av aktier i bolagen Watch It Live och Xpecunia

TopRight är ägare till 14% av upplevelsebolaget Watch It Live och avser föreslå att dela ut ca 10% av innehavet pro rata till sina aktieägare.

TopRight är ägare till 15% av green tech kryptobolaget Xpecunia och avser föreslå att dela ut ca 11% av innehavet pro rata till sina aktieägare.

TopRights förvärvsvärde uppgick till 0,3 Mkr. Det nu bokförda marknadsbaserade värdet av aktieinnehaven uppgår till totalt 5,7 Mkr. Motsvarande 0,46 kr per aktie i TopRight

För att genomföra utdelningen kommer TopRight inom kort kalla till en extra bolagsstämma varvid dessa förslag till beslut kommer att framläggas. Avstämningsdag för att erhålla rätt till den föreslagna utdelningen kommer sannolikt infalla ca 10 dagar efter den extra bolagsstämman. Mer detaljer kommer att framgå i kallelsen

Styrelsen för TopRight Nordic AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär.

För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

För mer information om Watch It Live – se www.watchitlive.se 

För mer information om Xpecunia – se www.xpecunia.com 

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.