Valberedning utsedd i Promimic AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i Promimics valberedning inför årsstämman 2024:

  • Lars Kristensson, utsedd av K-Svets Venture AB
  • Linda Spahiu, utsedd av Kdev Investments AB
  • Pontus Ottoson, utsedd av Chalmers Ventures AB
  • Tim Zentz, utsedd av Riepen LLC
  • Jonas Eixmann, utsedd av Andra AP-fonden

Utnämningen har skett i enlighet med den instruktion avseende principer för utseende till Valberedning som fastställdes vid årsstämman i Promimic AB den 25 april 2023. De aktieägare som har utsett ledamöterna i valberedningen representerade sammanlagt drygt 70 % av samtliga aktier i bolaget den 31 augusti 2023.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2024. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta i god tid före stämman via e-post till info@promimic.com eller via brev till Promimic AB, AZ BioVentureHub, HB4, c/o AstraZeneca R&D Mölndal, 431 83 Mölndal. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida: www.promimic.com

Mölndal, den 27 september 2023
Promimic AB (publ)

==========================================================================

Promimic AB, AZ BioVentureHub, HB 4
 AstraZeneca R&D, 431 83 Mölndal, Sweden

För mer information, kontakta:
Linda Spahiu, Valberedningens Ordförande
Mobil: 070 452 6837 E-mail: linda.spahiu@karolinskadevelopment.com

Promimic AB är ett tillväxtbolag som tillverkar, marknadsför och säljer biomaterial för förbättrad osseointegration till ledande företag på marknaderna ortopediska och dentala implantat. Huvudprodukten HAnano Surface har utvecklats från spetsforskning vid Chalmers tekniska högskola i Sverige. Tekniken har visat sig förbättra osseointegrationen i över 30 vetenskapliga studier och med över 1 400 000 implantat i klinisk användning. Promimic har kontor i Mölndal i Sverige och Austin, Texas i USA. Promimic AB är listade på Nasdaq First North Growth Market.

Promimics aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: PRO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.