Veg of Lund AB meddelar nytt datum och ny plats för extra bolagsstämma och återkallar tidigare kallelse

Styrelsen för Veg of Lund AB (publ), org. nr 559054-4655, har beslutat att ändra datum och plats för den extra bolagsstämma som var planerad att hållas tisdagen den 18 januari 2022 och återkallar därmed kallelsen till denna bolagsstämma som offentliggjordes genom pressmeddelande den 30 december 2021. Nytt datum för den extra bolagsstämman är måndagen den 31 januari 2022 och ny plats är Fredersen Advokatbyrås lokaler, Turning Torso i Malmö. En kallelse till den nya extra bolags­stämman distribueras genom ett separat pressmeddelande.

Orsaken till ändringen är nya rekommendationer till följd av covid-19 som meddelades den 10 januari 2022 och bolaget har beaktat de restriktioner och riktlinjer som införts med anledning av rådande pandemi och bedömer i dagsläget att extra bolagsstämman kan genomföras utan att aktieägarnas rättigheter påverkas men att större lokaler krävs. Aktieägare som redan anmält sig till extra bolagsstämma den 18 januari 2022 behöver inkomma med ny anmälan till extra bolagsstämma den 31 januari 2022, enligt instruktioner i separat kallelse vilken distribueras genom pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Emma Källqvist (tf VD och CFO)
Telefon: 0721 869 018
E-post: emma.kallqvist@vegoflund.se

Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.