Veg of Lund AB (publ) genomför en riktad nyemission av aktier efter begäran om konvertering från långivare i bryggfinansieringen

Styrelsen för Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) har idag fattat beslut om en riktad nyemission av 357 162 aktier till en långivare efter en begäran om konvertering i enlighet med den konverteringsrätt som uppställts i brygg­finansieringen och som beskrivits närmare i pressmeddelande den 17 februari 2021.

Veg of Lund ingick den 17 februari 2021 avtal om bryggfinansiering med ett antal långivare, vilket har beskrivits närmare i Bolagets pressmeddelande från samma dag. En långivare, Anders Färnqvist, har i enlighet med avtalet begärt att Veg of Lund ska återbetala det utestående lånebeloppet jämte upplupen ränta, motsvarande 3 039 452,05 kronor, med aktier. Veg of Lund har mot bakgrund härav beslutat om en riktad nyemissionen av aktier till långivaren. Teckningskursen per aktie uppgår till 8,51 kronor och innebär en rabatt om 7,5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolaget aktie omedelbart före långivarens begäran.

Beslutet innebär att antalet aktier ökar med 357 162 och aktiekapitalet ökar med 22 858,37 kronor. Emissionen innebär en utspädning om 3,2 procent. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier i Veg of Lund till 11 096 434 och aktiekapitalet uppgår till 710 171,78 kronor.

”Veg of Lund ser positivt på Anders Färnqvists beslut eftersom det visar på tilltro för Bolagets verksamhet och Bolagets framtid”, kommenterar Veg of Lunds VD Thomas Olander.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Thomas Olander (VD)

Telefon: 070-935 98 63
E-post: thomasolander@vegoflund.se

 

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021, kl. 18.20 CEST
 

Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärkena DUG® och MyFoodie®. Bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.