Veg of Lund AB (publ) genomför riktad nyemission av aktier för konvertering av bryggfinansiering samt beslutar om tilldelning av aktier med anledning av en långivares utnyttjande av teckningsoptioner

Styrelsen för Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) har idag fattat beslut om en riktad nyemission av totalt 910 967 aktier till tre långivare i enlighet med den konverteringsrätt för Bolaget som uppställts i avtalet om bryggfinansieringen och som beskrivs närmare i pressmeddelande den 16 juni 2022. Vidare har styrelsen idag fattat beslut om tilldelning av aktier med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner som emitterades i samband bryggfinansieringen.

Veg of Lund ingick i juni 2022 avtal om bryggfinansiering med konverteringsrätt både för långivarna och Bolaget, varigenom återbetalning skulle kunna ske med Bolagets aktier. Vidare beslutade Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande från årsstämman 11 maj 2022, om att emittera 300 000 teckningsoptioner till vissa av långivarna. Bolaget har nu valt att återbetala lånen jämte upplupen ränta, motsvarande 6 057 945,21 kronor, till tre långivare, Anders Färnqvist, Drivator Equity AB och Kenneth Eriksson. Återbetalningen kommer erläggas med aktier i Bolaget. Vidare har en långivare valt att utnyttja sina 100 000 teckningsoptioner.

Veg of Lund har mot bakgrund av ovan beslutat om en riktad nyemission av aktier till långivarna. Teckningskursen per aktie i den riktade emissionen uppgår till 6,65 kronor. Teckningskursen innebär en rabatt om 20 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period om 30 handelsdagar som avslutas dagen före respektive låntagares begäran. Emissionen innebär att antalet aktier ökar med 910 967 och att aktiekapitalet ökar med 58 301,89 kronor. Emissionen resulterar i en utspädning om totalt 6,64 procent.

Vidare har Veg of Lund, i och med utnyttjandet av teckningsoptionerna, beslutat om tilldelning av aktier till en av långivarna. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 5,23 kronor per aktie. Teckningskursen innebär en rabatt om 40 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period om tio handelsdagar omedelbart före anmälan om teckning. Antal teckningsoptioner som utnyttjas uppgår till totalt 100 000 teckningsoptioner, innebärande att ytterligare 523 000 kr tillförs Bolaget. Tilldelningen innebär att antalet aktier ökar med 100 000 och att aktiekapitalet ökar med 6 400 kronor. Tilldelningen resulterar i en utspädning om totalt 0,77 procent.

Emissionen och utnyttjandet av teckningsoptionerna innebär att antalet aktier ökar med totalt 1 010 967 och att aktiekapitalet ökar med 64 701,89 kronor, motsvarande en utspädning om totalt 7,31 procent. Efter nyemissionen och tilldelningen uppgår antalet aktier i Veg of Lund till 13 826 168 och aktiekapitalet uppgår till 884 874,75 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Emma Källqvist (tf VD och CFO)
Telefon: 0721 869 018
E-post: emma.kallqvist@vegoflund.se

Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.