Veg of Lund genomför en riktad nyemission av aktier efter begäran om konvertering från långivare i bryggfinansieringen

Styrelsen för Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) har idag fattat beslut om en riktad nyemission av 36 822 aktier, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2021, till en långivare efter en begäran om konvertering i enlighet med den konverteringsrätt som uppställts i bryggfinansieringen och som beskrivits närmare i pressmeddelande den 17 februari 2021.

Veg of Lund ingick den 17 februari 2021 avtal om bryggfinansiering med ett antal långivare, vilket har beskrivits närmare i Bolagets pressmeddelande från samma dag. En långivare, Jan-Erik Olsson, har i enlighet med avtalet begärt att Veg of Lund ska återbetala det utestående lånebeloppet jämte upplupen ränta, motsvarande totalt 756 000 kronor, med aktier. Veg of Lund har mot bakgrund härav beslutat om en riktad nyemissionen av aktier till långivaren. Teckningskursen per aktie är baserad på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under 30 handelsdagar omedelbart före långivarens begäran samt villkoren i ingått låneavtal och uppgår till 20,53 kronor.

Beslutet innebär att antalet aktier ökar med 36 822 och aktiekapitalet ökar med 2 356,608 kronor. Emissionen innebär en utspädning om 0,33 procent. Efter nyemissionen kommer antalet aktier i Veg of Lund att uppgå till 11 261 256 och aktiekapitalet uppgår till 720 702,384 kronor.

”Veg of Lund ser positivt på att ytterligare en brygglånefinansiär valt att konvertera sin fordran eftersom det visar på tilltro för bolagets verksamhet och framtid”, kommenterar Cecilia Lindwall, VD för Veg of Lund.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Cecilia Lindwall (VD)
Telefon: 0765 014 809
E-post: cecilia.lindwall@vegoflund.se

 

Om Veg of Lund

Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärkena DUG® och MyFoodie®. Bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.