Veg of Lund genomför riktad emission av teckningsoptioner till strategisk kinesisk samarbetspartner

Veg of Lund AB (publ) (ticker: VOLAB) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 16 juni 2020, beslutat, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en riktad emission av 290 920 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget under teckningsperioden 15 september – 15 november 2023.

Rätt att teckna emitterade teckningsoptioner av serie 2020/2023 ska tillfalla Veg of Lunds långsiktiga samarbetspartner för den kinesiska marknaden. Teckningsoptionerna har marknadsvärderats av ett finansinstitut enligt Black&Scholes modell och emitteras mot ett vederlag om 0,86 kronor per teckningsoption. Genom den riktade emissionen tillförs Bolaget cirka 250 000 kronor. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 18,00 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 september 2023 till och med 15 november 2023. Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för omräkning enligt sedvanliga omräkningsvillkor.

”Det är glädjande att vår strategiska kinesiska samarbetspartner vill öka sitt engagemang i Veg of Lund och bli aktieägare om tre år”, säger Torbjörn Clementz, ordförande i Veg of Lund. ”De delar vår långsiktiga ambition inom utvecklingen av växtbaserade livsmedel och är en viktig faktor i vår satsning på den stora kinesiska marknaden. Tillsammans kommer vi att stärka Veg of Lunds position och påskynda pågående marknadsaktiviteter i Kina.”

Veg of Lund har kommit igång bra med lanseringen av MyFoodie®-sortimentet i Kina via den Alibaba-ägda shoppingplattformen Taobao och via landets tredje största e-handelsplattform, Pinduoduo.com. 

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna uppstår en utspädning om cirka 2,7 procent av aktiekapitalet för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter konvertering.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Thomas Olander (VD)
Telefon: 070-935 98 63
E-post: thomasolander@vegoflund.se

 

Denna information är sådan som Veg of Lund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 september 2020, klockan 09.10 CEST.
 

Om Veg of Lund
Veg of Lund är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet. Bolaget har en unik och patenterad metod för att producera en värmestabil vegetarisk emulsion bestående av potatis och rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie® som sin första produkt, vilken säljs i Sverige och Storbritannien. Sedan den 10 februari 2020 är bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på www.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.