Veg of Lund har genomfört en riktad emission av units om cirka 30 MSEK och emitterar teckningsoptioner till befintliga aktieägare

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.

Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad emission av 295 000 units (’’den Riktade Emissionen’’). En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1. Investerarna i den Riktade Emissionen utgörs av ett antal kvalificerade investerare varav ingen enskild investerare utgör en väsentlig del av den Riktade Emissionen. Bolaget har vidare fattat beslut om att emittera och tilldela en (1) teckningsoption av serie TO 1 till Bolagets befintliga aktieägare för varje tjugotre (23) ägda aktier per aktuell avstämningsdag.

Bolagets styrelse har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2021 och efter avslutat bookbuilding-förfarande, beslutat om och genomfört den Riktade Emissionen. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgick till 102,00 SEK per unit, motsvarande 34,00 SEK per aktie. Teckningskursen om 34,00 SEK per aktie motsvarar en rabatt om cirka 6,8 procent mot stängningskursen den 25 augusti 2021. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Initialt tillför den Riktade Emissionen Bolaget cirka 30 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Styrelsen i Bolaget bedömer, mot bakgrund av att den Riktade Emission genomförts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (genomförd av Mangold Fondkommission AB), att den Riktade Emissionen har genomförts på marknadsmässiga villkor.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda aktieägarbasen samt att en riktad emission är en möjlighet att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Detta talar enligt styrelsens bedömning sammantaget och med tillräcklig styrka för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Den Riktade Emissionen innebär en initial utspädningseffekt om cirka 7,29 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier att öka med 885 000, från 11 261 256 till 12 146 256 och aktiekapitalet kommer att öka med 56 640,000 SEK, från 720 720,384 SEK till 777 360,384 SEK. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 1,5 MSEK.

Teckningsoptioner till befintliga aktieägare i Veg of Lund
För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att delvis kompenseras för den utspädningseffekt som aktierna och teckningsoptionerna i den Riktade Emissionen medför har styrelsen i Veg of Lund samtidigt beslutat att vederlagsfritt emittera 489 619 teckningsoptioner av serie TO1 (d.v.s. samma serie som erhålls i den Riktade Emissionen) till befintliga aktieägare i Bolaget.

Avstämningsdagen för att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner av serie TO1 kommer att meddelas så snart teckningsoptionerna är registrerade vid Bolagsverket. Aktieägare i Veg of Lund på avstämningsdagen kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO1 för varje tjugotre (23) aktier som innehas på avstämningsdagen. Eventuell avrundning kommer att ske nedåt.

De investerare som deltagit i den Riktade Emissionen kommer inte att utgöra aktieägare per avstämningsdagen och kommer således inte att ha rätt till sådana teckningsoptioner som tilldelas till de befintliga aktieägarna.

Villkor för, och information om, teckningsoptioner av serie TO1
Totalt emitteras 784 619 teckningsoptioner av serie TO1, varav 295 000 emitteras i den Riktade Emissionen och 489 619 emitteras till befintliga aktieägare i Bolaget.

En (1) teckningsoption av serie TO1 medför rätt att under perioden från och med den 25 februari 2022 till och med den 10 mars 2022 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs som kommer att fastställas enligt följande:

70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 10 februari 2022 till och med den 23 februari 2022. Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre värde än kvotvärdet för Bolagets aktie och inte till ett högre belopp än 51,00 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kan Veg of Lund tillföras ytterligare maximalt cirka 40 MSEK, baserat på maximal teckningskurs. Slutlig erhållen emissionslikvid kommer att baseras på slutligt fastställd teckningskurs.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kommer utspädningen att uppgå till cirka 6,07 procent, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter registrering av de nya aktierna i den Riktade Emissionen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kommer antalet aktier att öka med 784 619, från 12 146 256 till 12 930 875 och aktiekapitalet kommer att öka med 50 215,616 SEK, från 777 360,384 SEK till 827 576,000 SEK.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är sole bookrunner och finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Cecilia Lindwall (VD)
Telefon: 0765 014 809
E-post: cecilia.lindwall@vegoflund.se

 

Denna information är sådan som Veg of Lund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2021, klockan 23.55 CEST.
 

Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärkena DUG® och MyFoodie®. Bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.

 

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Veg of Lund i någon jurisdiktion, varken från Veg of Lund eller från någon annan. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Veg of Lund. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den Riktade Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Mangold Fondkommission AB agerar för Veg of Lund i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning. Mangold Fondkommission AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Emissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Veg of Lund har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

 

Denna information är sådan som Veg of Lund är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-25 23:55 CET.