Veg of Lund offentliggör utfall för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2

Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 (”Teckningsoptionerna”). Innehavare av Teckningsoptioner utnyttjade 906 752 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 18,4 procent av antalet utestående Teckningsoptioner, för teckning av 906 752 aktier till teckningskursen 2,20 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs Veg of Lund cirka 2,0 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK.

Bakgrund

Styrelsen i Veg of Lund beslutade den 21 december 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman hållen den 11 maj 2022, om en emission av Teckningsoptioner till Bolagets aktieägare. Teckningsoptionerna tilldelades Bolagets aktieägare vederlagsfritt. Varje Teckningsoption berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Utnyttjandeperioden löpte från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023.

Utnyttjade Teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till ordinarie aktier beräknas ske omkring vecka 28 2023.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna hålls tillgängliga på Bolagets hemsida, www.dugdrinks.com/sv.

Antal aktier och aktiekapital

Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Bolaget med 906 752 aktier, från 24 888 569 till 25 795 321 aktier. Aktiekapitalet ökar med 58 032,128 SEK, från 1 592 868,420 SEK till 1 650 900,548 SEK.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat Teckningsoptionerna, uppgår utspädningen till cirka 3,5 procent.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB (publ)

Fredrik Carling, VD

Tel: +46 (0) 703 12 19 42

E-post: fredrik.carling@vegoflund.se

www.dugdrinks.com

Om Veg of Lund

Veg of Lund AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Veg of Lund har sina rötter i forskning vid Lunds universitet och bolagets affärsidé är att använda sin kunskap, egna patenterade metoder och innovativa lösningar för att utveckla och sälja välsmakande, klimatsmarta och närproducerade produkter baserade på potatis. Veg of Lund erbjuder alternativ till mejeriprodukter (mjölkdryck) och mellanmål (smoothies) samt utvecklar köttalternativ. Bolagets produkter säljs under varumärket DUG till konsumenter, restauranger och matföretag i Sverige, Schweiz, Danmark, England och Irland. Bolaget har ambitionen att expandera framför allt i Europa och Asien. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se