Veg of Lund uppdaterar strategi och reviderar målsättningar med fokus på att växa

Styrelsen i Veg of Lund AB har genomfört en strategisk översyn av verksamheten och fattat beslut om en uppdaterad strategi och reviderade mål i syfte att öka försäljning. Bolaget förtydligar att affärs­modellen består av en hybrid mellan egen och licensierad produktion och försäljning. Strategin är att påskynda försäljningen genom att utse licenstagare i fler länder. Målet är att år 2025 nå en omsättning om 420 MSEK med ett positivt rörelseresultat.

Veg of Lunds nuvarande styrelse tillträdde efter en extra bolagsstämma den 31 januari 2022 och har genomfört en genomlysning av bolagets verksamhet och omvärld för att identifiera förutsätt­ningar för ökad försäljning och lönsamhet. Som ett resultat av översynen har styrelsen beslutat att förtydliga och revidera bolagets affärsmodell, strategi och målsättningar.

Bolagets primära produkt, DUG®, en växtbaserade dryck lanserades i maj 2021. Försäljningen inleddes på bolagets två strategiska marknader Sverige, Storbritannien samt i Kina och genom utvalda webbutiker med global kundbas. Försäljningsutvecklingen har inte utvecklats som förväntats och lanseringen i bolagets tredje strategiska marknad, USA, försenades till följd av covid-19-restriktioner. Styrelsen har därför beslutat att bolagets målsättning är att öka närvaron och stärka positionen i de marknader som erbjuder bäst förutsättningar för snabb försäljningsutveckling. Detta ska dels göras av bolaget och dess partners i Sverige och Storbritannien, dels genom licensavtal med tillverkare och distributörer i övriga länder.

Värdeskapande på kort sikt
För att nå målet att öka försäljning på kort tid krävs investering i marknads­föring och sälj. Investeringarna ska göras i respektive marknad utifrån dess förutsättningar och lönsamhet, samt där investeringarna ger störst avkastning i förhållande till risk och aktieägarvärde. Veg of Lund har valt att fokusera på nyckelmarknaderna Sverige och Storbritannien. På övriga marknader ska bolaget överväga att licensiera produktion och försäljning.

Värdeskapande på lång sikt
Veg of Lund har en stark patentportfölj och avser att fortsätta att investera i forskning och utveckling av patent och produkter baserade på potatis.

”DUG® har på kort tid tagit etablerats som en unik växtbaserad dryck. Försäljningen har av olika anledningar haft en svag utveckling och vi har därför genomfört en översyn för att stärka kassaflödet och bolagets finansiering. Med en uppdaterad strategi vill vi uppnå ett mer affärsdrivet förhållningssätt utifrån förutsättningarna i respektive marknad. Styrelsen bedömer att hybridmodellen, det vill säga en egen organisation i ett fåtal nyckelmarknader i kombination med licenstagare och/eller återförsäljare i övriga länder, kommer att korta tiden för att uppnå lönsamhet i verksamheten i jämförelse med tidigare modell”, säger Håkan K Pålsson, styrelseordförande i Veg of Lund.

Veg of Lunds affärsidé, vision, strategi och mål från och med maj 2022
Veg of Lunds affärsidé är att med ursprung i kunskap, unika innovationer och egna patent utveckla och sälja välsmakande, närproducerade växtbaserade livsmedel baserade på främst potatis. Visionen är att Veg of Lund ska vara världens mest hållbara producent av växtbaserade livsmedel.

Strategin bygger på innovationskraft, vinstgivande hybridmodell och ”hållbarhet hela vägen”. Det innebär konkret att med potatis som grund och patent- och varumärkesskydd ska bolaget utveckla och sälja nya livsmedel till den globala marknaden. Med en vinstgivande hybridmodell når Veg of Lund marknaden och konsumenter genom att bygga eget varumärke, egen sälj- och marknadsorganisation i kombination med licenstagare. ”Hållbarhet hela vägen” skapar vi genom att vi använder den klimatsmarta potatisen som bas.

Veg of Lunds försäljningsstrategi innebär att bolaget kan ingå licensavtal med producenter och distributörer för att nå kompletterande marknader. Kundbasen bearbetas genom flera kanaler baserade på behov och användningsområden.

Målet är att under år 2025 kunna uppnå en omsättning om 420 MSEK med ett positivt rörelseresultat på EBIT-nivå. Bolagets samtliga produkter ska säljas via egen organisation i prioriterade marknader samt i övriga marknader via licensiering med ambition att respektive produkt ska vara en av de fem ledande inom sin kategori.

”De mål som bolagets ledning och styrelse nu reviderat sattes 2019, inför bolagets notering och före lanseringen av DUG®. Sedan dess har mycket hänt i bolaget såväl i vår omvärld och med en uppdaterad strategi har vi uppdaterat våra mål. Veg of Lund är i nuvarande skede ett tillväxtbolag och i samband med expansioner är bolaget i behov av extern finansiering. Bolagets målsättning är att verksamheten ska finansieras av löpande intäkter från försäljning av bolagets produkter. Veg of Lund ska snabbare etablera och stärka sin position som ett ledande och innovativt livsmedelsbolag. Med tydligare mål ska vi påskynda och bygga vidare på det gedigna arbete som vår organisation genomfört. Fokus och olika samarbeten ger oss rätt förutsättningar för att skapa värden för våra kunder, konsumenter samt medarbetare, aktieägare och samhället i stort”, säger Emma Källqvist, tf VD och CFO.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Emma Källqvist (tf VD och CFO)
Telefon: 0721 869 018

E-post: emma.kallqvist@vegoflund.se

Om Veg of Lund

Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.

Denna information är sådan som Veg of Lund är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-10 08:01 CET.