Veg of Lunds erbjudande kraftigt övertecknat – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market Sweden den 10 februari 2020

Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Sweden (”Erbjudandet”).

Intresset för att teckna aktier i Veg of Lund har varit mycket stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier1, tecknades cirka 9,4 gånger. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen cirka 2,8 gånger. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 84 MSEK, fördelat på drygt 2 600 konton. 

Genom Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 30 MSEK.

Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 27 januari 2020. När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 2 727 272 stycken till totalt 10 567 272 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 174 584,408 kronor till 676 305,408 kronor. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare blir därmed cirka 26 procent. 

Bland nytillkomna aktieägare finns bland annat namnkunniga och kapitalstarka investerare som Arastoupour & Persson Investment AB (Leif GW Persson & Iraj Arastoupour), Gantro AB, LMK Ventures AB och LMK Venture Partners AB.

Teckningsåtaganden
Innan teckningsperioden påbörjades hade Veg of Lund erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissio¬nen från externa investerare och befintliga ägare motsvarande cirka 21 MSEK, vilket motsvarade cirka 70 procent av Erbjudandet. 

Tilldelning
Beslut om tilldelning av tecknade aktier kommer ske i enlighet med de principer som angavs i det prospekt Veg of Lund offentliggjorde den 8 januari 2020. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Preliminär tidsplan

  • Avräkningsnotor skickas ut den 30 januari 2020
  • Likviddag är den 4 februari 2020
  • Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market Sweden är den 10 februari 2020

Rådgivare, retail distribution och emissionsinstitut
Eminova Partners AB är Bolagets finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet. Nordnet Bank AB hanterar retail distribution. Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission AB. Fredersen Advokatbyrå AB är Bolagets legala rådgivare i samband med Erbjudandet.

Certified Adviser 
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Olander (VD)
Telefon: 070-935 98 63
E-post: thomasolander@vegoflund.se

Torbjörn Clementz (Styrelseordförande)
Telefon: 070-869 07 88
E-post: torbjorn@vegoflund.se

Malmö den 29 januari 2020
Veg of Lund AB
Styrelsen

Denna information är sådan information som Veg Of Lund är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-01-29 17:10 CET.

Med tillgängliga aktier avses det totala antalet aktier i Erbjudandet med avdrag för de aktier som tilldelats teckningsåtagare.