Vicore Pharmas företrädesemission registrerad – omvandling av BTA till aktier

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Mölndal, 1 november 2018 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore Pharma” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission där teckningsperioden avslutades den 3 oktober 2018. Emissionen övertecknades med 33 procent och tillförde Bolaget 82,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 6 november 2018. BTA omvandlas sedan till aktier vilka beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 12 november 2018. Bolagets aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North.

Bolaget kommer efter omvandling av 8 240 002 BTA att ha 32 960 008 utelöpande aktier.

ISIN-kod för aktien (kortnamn: VICO): SE0007577895

ISIN-kod för BTA (kortnamn: VICO BTA): SE0011670223

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Dr. Carl-Johan Dalsgaard, VD: +46 709 759 863, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma AB är inriktat på utveckling av läkemedel för behandling av interstitiella lungsjukdomar. Bolagets två huvudsakliga program, VP01 (C21) och VP02 (IMiD) verkar genom AT2-receptorn respektive är en immunomodulerande läkemedelsklass som utvecklas för lokal behandling. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. VP02 har i tidigare försök visat på effekt i t.ex. idiopatisk lungfibros med annan administrationsform vilken dock begränsat fortsatt utveckling. VP02 utvecklas för lokal behandling och ämnar adressera dessa tillkortakommanden. Bolaget är baserat i AstraZenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com