VIDEOBURST KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR BESLUT OM GENOMFÖRANDE AV APPORTEMISSION, NAMNBYTE SAMT INVAL AV TVÅ NYA STYRELSELEDAMÖTER

Aktieägarna i VideoBur Sthlm Int AB (publ), 559046-7717, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 juni 2018 kl. 10.00 på Karlavägen 58, 114 49 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 juni 2018, och

 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 22 juni 2018 skriftligen till VideoBur Sthlm Int AB, Att: Bolagsstämma, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post ir@videoburst.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 22 juni 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.videoburst.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 24.202.685 st. Det har dock påbörjats en riktad emission motsvarande 14 000 000 aktier vilket kommer att medföra att antalet aktier vid tidpunkt för apportemissionen kommer att uppgå till 38 202 685 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordningen

 5. Val av en eller två justeringsmän

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 7. Godkännande av styrelsens beslut om riktad apportemission

 8. Förslag till styrelse

 9. Förslag till byte av firma

 10. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:
Godkännande av styrelsens beslut om apportemission (punkt 7)

Sammanfattning av apportemissionen:

 • Rätten att teckna de 20.000.000 st nya aktierna skall tillkomma Brandbee AB:s aktieägare.

 • Aktiekapitalet ökas med 1.000.000 kronor.

 • Teckningskursen är 25 öre per aktie.

 • Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av 20.000.000 aktier i VideoBur Sthlm Int AB. Apportegendomen kommer att tas upp till ett totalt värde om fem miljoner (5 000 000) kronor i Bolagets balansräkning.

 • Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 30 juni 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

 • De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

 • Efter genomförd aktieteckning kommer BrandBees ägares andel av kapitalet i Bolaget att vara ca 34% och röstandelen ca 34%.

 • Apportemissioner i publika bolag till närstående omfattas av 16 kap. Aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om apportemissioner är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Bemyndigande till styrelsen får inte ske.

Punkt 8. Styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Magnus Kniving och Stephan Knowles har avböjt omval. Jonas Litborn omväljs som styrelsens ordförande. Gunnar Mannerheim och Johan Eriksson föreslås som nyval till styrelseledamöter.

Punkt 9. Styrelsen föreslår att firman skall ändra namn från VideoBur Sthlm Int AB till BrandBee AB.

Övrigt
Fullständigt förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 § Aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Karlavägen 58, 114 49 i Stockholm samt på bolagets webbplats (www.videoburst.com) senast en vecka före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § Aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i maj 2018

För mer information kontakta:
Richard Glimstedt, VD VideoBurst
Tel: +4670 366 16 22
ir@videoburst.com

Om VideoBurst
VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell
video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden. Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com.