Volvo Car AB (publ): Utvärdering om ny grön obligationsemission

Volvo Car AB (publ) (“Volvo Cars“) har mandaterat Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup Global Markets Europe AG, Nordea Bank Abp och Société Générale som Joint Bookrunners att arrangera investerarmöten den 29 april 2024.

En emission av en senior icke-säkerställd EUR-denominerad 6-årig grön obligation garanterad av Volvo Car Corporation och emitterad under Volvo Cars EMTN-program kan följa beroende på marknadsförhållanden. Den gröna obligationen kommer att emitteras under Volvo Cars Gröna Finansieringsramverk daterat maj 2023 vilket fått mörkgrön rating i oberoende granskning av CICERO. Det Gröna Finansieringsramverket och granskningen av CICERO finns tillgängliga på Volvo Cars hemsida (https://investors.volvocars.com/sv/skuldinformation/gron-finansiering).

Denna information är sådan som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-29 09:12 CET.

________________________________________________________________________

Värdepappren kommer att erbjudas i enlighet med Regulation S under U.S. Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"). Det finns ingen garanti för att erbjudandet kommer att fullföljas eller, om det genomförs, vad gäller villkoren för det. Värdepappren som ska erbjudas har inte registrerats enligt Securities Act eller värdepapperslagarna i någon annan jurisdiktion och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller såvida inte i enlighet med ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och andra tillämpliga värdepapperslagar. Detta pressmeddelande är endast i informationssyfte och utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa värdepappret, och det ska inte heller utgöra ett erbjudande, en uppmaning eller en försäljning i någon jurisdiktion där, eller till någon person till vilken, ett sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olagligt.

Detta tillkännagivande utgör inte och ska inte under några omständigheter utgöra ett offentligt erbjudande eller en inbjudan till allmänheten i samband med något erbjudande i den mening som avses i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"), inklusive som den utgör en del av den inhemska lagstiftningen i Storbritannien i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018. Erbjudandet och försäljningen av värdepappret kommer att göras i enlighet med ett undantag enligt prospektförordningen, som implementerats i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien, från kravet att ta fram ett prospekt för erbjudanden om värdepapper.

I Storbritannien distribueras detta tillkännagivande till, och riktar sig till, endast (a) personer som har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, så som ändrad från tid till annan ; (b) företag med hög nettoförmögenhet och andra personer till vilka det annars lagligen kan meddelas, som omfattas av artikel 49.2 (a) till (d) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005; eller (c) personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att engagera sig i en investeringsaktivitet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller orsakas ska kommuniceras (alla sådana personer betecknas tillsammans som "relevanta personer"). De investeringar som detta tillkännagivande avser är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller överenskommelse om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana investeringar kommer endast att vara tillgängliga för eller kommer endast tillhandahållas till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll. Personer som distribuerar detta tillkännagivande måste försäkra sig om att det är lagligt att göra det.

________________________________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:

Volvo Cars Media Relations
+46 31-59 65 25
media@volvocars.com

Volvo Cars Investor Relations
John Hernander
+46 31-793 94 00
investors@volvocars.com

——————————-

Volvo Cars 2023
För helåret 2023 rapporterade Volvo Car Group ett rekordhögt rörelseresultat (exkl. JV och intresseföretag) på 25,6 miljarder SEK. Omsättningen 2023 uppgick till rekordhöga 399,3 miljarder SEK, medan den globala försäljningen nådde ett rekord på 708 716 bilar.

Om Volvo Car Group
Volvo Cars grundades 1927. Idag är det ett av de mest välkända och respekterade bilmärkena i världen med försäljning till kunder i fler än 100 länder. Volvo Cars är noterat på Nasdaq Stockholm, där det handlas under tickern ”VOLCAR B”.

”For life. Att ge människor frihet att färdas på ett personligt, hållbart och säkert sätt.” Detta mål återspeglas i Volvo Cars ambition att enbart tillverka elbilar 2030 och i dess engagemang för en pågående minskning av sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040.

I december 2023 hade Volvo Cars cirka 43 400 heltidsanställda. Volvo Cars huvudkontor, produktutveckling, marknadsföring och administration finns huvudsakligen i Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även FoU- och designcenter i Göteborg och Shanghai (Kina).