Tillfälligt ökat antal aktier och röster i Volvo Cars

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA. DETTA pressMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER ELLER EN UPPMANING TILL ETT ERBJUDANDE ATT förvärva VÄRDEPAPPER. DE VÄRDEPAPPER SOM NÄMNS HÄRI HAR INTE REGISTRERATS OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS HOS U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OCH FÅR INTE SÄLJAS I ELLER TILL USA ELLER TILL PERSONER I USA ANNAT ÄN ENLIGT ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAVEN I U.S. SECURITIES ACT OF 1933, I DESS ÄNDRADE LYDELSE.

 

Volvo Car AB (publ):s (”Volvo Cars”) utskiftning av en del av innehavet i Polestar Automotive Holding UK PLC (”Polestar”) till Volvo Cars aktieägare har resulterat i en tillfällig ändring av antalet aktier och röster i Volvo Cars. Per den 30 april 2024 uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 5 959 048 358.

Den 26 mars 2024 beslutade årsstämman i Volvo Cars, i enlighet med styrelsens förslag, om utskiftning av en del av Volvo Cars innehav i Polestar till Volvo Cars aktieägare genom en aktiesplit följt av automatisk inlösen av aktier. Den 5 april 2024 beslutade styrelsen om de slutliga villkoren och tidplanen för utskiftningen. Utskiftningen innefattar en aktiesplit (2:1) varigenom varje befintlig aktie av serie B har delats upp i två nya aktier av serie B. Aktiespliten registrerades hos Bolagsverket den 8 april 2024. Till följd av aktiespliten har antalet aktier och röster i Volvo Cars ökat med 2 979 524 179 under april 2024, med inga utestående aktier av serie A. Per den 30 april 2024 uppgår således det totala antalet aktier och röster i Volvo Cars till 5 959 048 358.

De 2 979 524 179 nya aktierna av serie B är inlösenaktier som kommer att lösas in i samband med det automatiska inlösenförfarandet i maj 2024. Därefter kommer antalet aktier och röster i Volvo Cars uppgå till 2 979 524 179, vilket är samma antal som före aktiespliten.

För vidare information och detaljerad tidplan för utskiftningen, vänligen se informationsbroschyren som är tillgänglig på bolagets hemsida, https://investors.volvocars.com/sv/aktien/polestar (föremål för vissa bekräftelser).

 

Informationen är sådan som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-30 07:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Volvo Cars Media Relations
+46 31-59 65 25
media@volvocars.com

Volvo Cars Investor Relations
John Hernander
+46 31-793 94 00
investors@volvocars.com

——————————-

Volvo Cars 2023
För helåret 2023 rapporterade Volvo Car Group ett rekordhögt rörelseresultat (exkl. JV och intresseföretag) på 25,6 miljarder SEK. Omsättningen 2023 uppgick till rekordhöga 399,3 miljarder SEK, medan den globala försäljningen nådde ett rekord på 708 716 bilar.

Om Volvo Car Group
Volvo Cars grundades 1927. Idag är det ett av de mest välkända och respekterade bilmärkena i världen med försäljning till kunder i fler än 100 länder. Volvo Cars är noterat på Nasdaq Stockholm, där det handlas under tickern ”VOLCAR B”.

”For life. Att ge människor frihet att färdas på ett personligt, hållbart och säkert sätt.” Detta mål återspeglas i Volvo Cars ambition att enbart tillverka elbilar 2030 och i dess engagemang för en pågående minskning av sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040.

I december 2023 hade Volvo Cars cirka 43 400 heltidsanställda. Volvo Cars huvudkontor, produktutveckling, marknadsföring och administration finns huvudsakligen i Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även FoU- och designcenter i Göteborg och Shanghai (Kina).