XPECUNIA AVSER ATT GENOMFÖRA EN ÄGARSPRIDNING INFÖR DEN PLANERADE NOTERINGEN AV BOLAGETS AKTIE PÅ NGM NORDIC SME

Styrelsen i Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ) (”Xpecunia” eller “Bolaget”) har idag den 15 april 2021 fattat beslut om att genomföra en ägarspridning (”IPO”) inför den planerade noteringen av Bolagets aktie på NGM Nordic SME.

Bakgrund & motiv

Xpecunia utvinner kryptovalutor med hjälp av egenproducerad solenergi. Utvinningen anpassas kontinuerligt med stöd av en självlärande modell till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen av kryptovalutor för att på så sätt optimera tillverkningen och skapa bästa möjliga avkastning. Genom en bevisad lönsamhet efter tre år av verksamhet har Xpecunia som mål att skala upp den befintliga verksamheten, etablera ett nytt affärsområde och generera ökade marginaler med lägre klimatpåverkan.

Idag har Bolaget tre olika produktionssiter i mellersta Sverige som tillsammans har en produktionskapacitet om 3280 KW.

Syftet med kapitalanskaffningen och den planerade noteringen är att få en närmare koppling till kapitalmarknaden. Den nuvarande verksamheten täcker rörelsens kostnader, dock avser Xpecunia genomföra kapitalbindande investeringar i utrustning och fastighetsförbättringar i syfte att skala upp verksamheten.

Bolaget anser vidare att en notering av aktien ligger rätt i tiden sett till bolagets positiva utveckling. Vid utgången Q1 2021 redovisade Xpecunia en nettoomsättning om ca 4,4 MSEK vilket motsvarar ca 76,87 procent av årsomsättningen för 2020 (ca 5,69 MSEK). Rörelseresultatet för Q1 2021 uppgick till ca 2,72 MSEK vilket motsvarar ca 126 procent av rörelseresultatet för helåret 2020 (ca 2,15 MSEK).

Utvecklingen förklaras av att Xpecunia sedan årsskiftet har bedrivit ett intensivt arbete med att driftsätta produktionssiten Zincum samt den allmänna ökningen av priser bland kryptovalutor.

Erbjudandet i sammandrag

Med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget som hölls den 1 augusti 2020 har Bolagets styrelse den 15 april 2021 beslutat att genomföra en nyemission av aktier riktad till allmänheten.

Teckningskurs 6 SEK per aktie
Emissionsvolym 7 500 000 aktier
Emissionsbelopp 45 MSEK
Teckningsförbindelser Ca 36,7 MSEK (motsvarande ca 82% av Erbjudandet)
Antal aktier innan Erbjudandet 26 937 515 aktier
Bolagsvärde (pre-money) Ca 162 MSEK

Tidsplan

Xpecunia har lämnat in ett prospekt för handläggning hos Finansinspektionen. Den 9 april 2021 publicerade Finansinspektionen en nyhet om att handläggningstiden är längre än vanligt på grund av den omfattande mängden ansökningar. Eftersom ett godkänt prospekt är en förutsättning för att Bolaget ska kunna verkställa Erbjudandet kan styrelsen i Xpecunia inte fastslå exakta angivelser för inledningen av teckningsperioden och den planerade första handelsdagen. Det är emellertid Xpecunias ambition och förväntning att teckningsperioden för IPO:n ska äga rum under maj månad.

Xpecunia kommer så fort det är möjligt att klarlägga viktiga datum gällande Erbjudandet och den planerade notering i samråd med Bolagets finansiella rådgivare och NGM Nordic SME.

Avtal om lock-up

Inför den planerade ägarspridningen har vissa befintliga aktieägare åtagit sig inte sälja hela eller delar av sitt aktieinnehav i Xpecunia under en period om tolv månader från och med första dagen för handeln av aktien.

Antalet aktier som omfattas av lock-up motsvarar cirka 58,65% av det totala antalet aktier i Bolaget före ägarspridningen.

Riktad kvittningsemission i samband med fastighetsförvärv

I samband med spridningsemissionen avser Xpecunia genomföra en kvittningsemission riktad till U. Seger Holding AB till samma villkor som i Erbjudandet. Den riktade emissionen uppgår till 312 500 aktier, motsvarande 1 875 000 SEK. Syftet med den riktade emissionen är att fullfölja förvärvet av den fastighet där Zincumanläggningen befinner sig. Den totala köpeskillingen uppgår till 4 MSEK, varav den kontanta delen ska erläggas senast den 30 juni 2021. Fastigheten förväntas ge Xpecunia möjlighet att disponera fastighetens fullständiga utrymmen i samband med expansionen av Zincum-anläggningens driftkapacitet.

Övriga upplysningar

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att ingå i det prospekt som Bolaget kommer att upprätta med anledningen av Erbjudandet och den planerade noteringen. Prospektet kommer att publiceras på Xpecunias hemsida, www.xpecunia.com, efter godkännande av Finansinspektionen.

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med emissionen och den planerade noteringen.

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut till Bolaget i samband med emissionen.

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER
 

VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM
www.xpecunia.com

Xpecunia har en hållbar lösning som eliminerar miljöproblemet, sänker elkostnaden och dramatiskt höjer lönsamheten på kryptoutvinning. Xpecunia är ett kryptoföretag som utnyttjar fördelen med grön energi och den ekonomiska omvandling som kryptovalutor och blockchain medför.

Från ett operationellt perspektiv representerar elektricitet upp till 99% av kostnaderna vid kryptoutvinning. Istället för att bara använda el från det traditionella el-nätet har Xpecunia Nordic AB (publ) utvecklat en metod för att samfällt utnyttja egenägd grön sol-energi för utvinning av kryptovalutor och samtidigt bygga kassaflödesgenererande tillgångar.

Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013