#19-16 Skogsfond Baltikum AB har godkänts för notering på Nordic AIF

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats godkänt Skogsfond Baltikum AB för notering på Nordic AIF med preliminär första dag för handel 26 juni 2019. Första dag för handel har nu fastställts till den 28 juni 2019.

Skogsfond Baltikum AB är en alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Bolagets målsättning är att med en låg riskprofil generera en genomsnittlig årlig målavkastning om 7-9 % på investerat kapital efter alla kostnader och avgifter. För mer information hänvisas till bolagets prospekt.

Information om instrumentet:

Listningsnamn: Skogsfond Baltikum A
Kortnamn: SKOG A
ISIN-kod: SE0012453686
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: SKOGSFONDB/SH A
Första handelsdag: 2019-06-28
Instrument-ID: 5ALL
Tick size table/liquidity band: 1
Antal aktier: 17 841
Likviditetsgarant: Mangold Fondkommission AB
Marknad: XNGM
Segment: AIFS

Med vänlig hälsning,
Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt telefon: 08-566 390 55

Om Nordic AIF

Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) trädde i kraft den 22
juli 2013. De nya reglerna berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse som inte är
värdepappersfonder. AIF-fonder som vill marknadsföra sig gentemot icke-professionella investerare
måste vara upptagna till handel på en reglerad marknad (gäller ej så kallade specialfonder). För att
möta det nya behovet har NGM därför lanserat Nordic AIF – en lista på den reglerade marknaden
NGM Equity.