#19-22 Företrädesemission i Paynova AB

Vid en extra bolagsstämma i Paynova AB (”Bolaget”) den 24 oktober beslutades att genomföra en företrädesemission för befintliga aktieägare.

 

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 november 2019. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 november 2019. Tilldelning av teckningsrätter sker enligt varje aktieägares registrerade innehav hos Euroclear per den 11 november 2019 (”Avstämningsdagen”).

 

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje, på avstämningsdagen 11 november, innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 11,00 kr per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker under tiden från och med 14 november 2019 till den 28 november 2019. Handel med teckningsrätter äger rum under perioden den 14 november 2019 till och med den 26 november 2019. Handel i betalda tecknade aktier äger rum från och med den 14 november 2019 fram till dess att registrering skett hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 7 november 2019.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Paynova TR

Kortnamn: PAY TR

ISIN-kod: SE0013381852

CFI-kod: RSSXXR

FISN-kod: PAYNOVA/SUBS RTS NL PD

Första dag för handel: 2019-11-14

Sista dag för handel: 2019-11-26

Instrument-ID: 5MKD

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 6 970 309

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Listningsnamn: Paynova BT

Kortnamn: PAY BT

ISIN-kod: SE0013381860

CFI-kod: ESNUFR

FISN-kod: PAYNOVA/SH

Första dag för handel: 2019-11-14

Sista dag för handel: Meddelas i separat meddelande

Instrument-ID: 5MKE

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.