#20-09 Företrädesemission av aktier i Paynova AB

Paynova AB (”Bolaget”) beslöt på en extra bolagsstämma den 26 maj 2020 att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission till befintliga aktieägare.

Sista handelsdag i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 juni 2020. Första handelsdag i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 juni 2020. Tilldelning av teckningsrätter sker enligt varje aktieägares registrerade innehav hos Euroclear per den 17 juni 2020 (”Avstämningsdagen”).
 
Den som på avstämningsdagen den 17 juni är registrerad som aktieägare i Bolaget, erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid fyra (4) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 10 SEK per aktie. Handel i betalda tecknade aktier äger rum från och med den 23 juni 2020 fram till dess att registrering skett hos Bolagsverket.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker under tiden från och med 23 juni 2020 till den 7 juli 2020. Handel med teckningsrätter äger rum under perioden den 23 juni 2020 till och med den 3 juli 2020.

För fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt övrig information hänvisas till bolagets prospekt.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 15 juni 2020.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Paynova TR
Kortnamn: PAY TR
ISIN-kod: SE0014504700
CFI-kod: RSSXXR
FISN-kod: PAYNOVA/SUBS RTS NL PD
Första dag för handel: 2020-06-23
Sista dag för handel: 2020-07-03
Instrument-ID: 6KFA
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 9 160 614
Marknad: XNGM
Segment: EQST

 

Listningsnamn: Paynova BT
Kortnamn: PAY BT
ISIN-kod: SE0014504718
CFI-kod: ESNUFR
FISN-kod: PAYNOVA/SH
Första dag för handel: 2020-06-23
Sista dag för handel: Meddelas i separat meddelande
Instrument-ID: 6KF9
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: XNGM
Segment: EQST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB
 
Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.