Acrinova ingår avtal om förvärv av fastighet i Trelleborg

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Trellebo Fastigheter AB om förvärv av fastigheten Orion 7 Trelleborgs kommun. Uthyrningsbar yta är cirka 11 000 kvadratmeter som utgörs av produktionslokaler och kontor. Fastigheten är i dagsläget fullt uthyrd. Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 59 MSEK, varav 12 MSEK kommer att finansieras i form av en riktad emission av 515 021 aktier i Acrinova om 23,30 SEK per aktie, och resterande 47 MSEK betalas kontant från dels Acrinovas egna kassa och dels banklån. Den riktade emissionen genomförs med stöd av befintligt bemyndigande från årsstämma i Acrinova den 26 april 2019. Tillträde till fastigheten är planerat att ske i början av 2020, så snart en pågående tillbyggnad på fastigheten är färdigställd.

Mer om fastigheten
Fastigheten är belägen i de östra delarna av centrala Trelleborg och består av två markområden med en byggnad på vardera område. På det mindre västra området finns en kontorsbyggnad med en uthyrbar area om cirka 2 000 kvadratmeter. På det större östra området finns en produktionsanläggning om cirka 9 000 kvadratmeter.

Om finansiering av fastigheten
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till totalt 59 MSEK. Av dessa 59 MSEK kommer 12 MSEK att finansieras genom en riktad emission av 515 021 aktier i Acrinova till Trellebo Fastigheter AB, med ett pris om 23,30 SEK per aktie. Detta motsvarar ett emissionsbelopp om 12 MSEK, och innebär en utspädning om cirka 3,2 procent för befintliga aktieägare i Acrinova. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen i Acrinova att fullgöra ingånget överlåtelseavtal, vilket medför att Acrinova kommer att kunna utöka sitt fastighetsbestånd i en prioriterad ort som passar bra in i det nuvarande fastighetsbeståndet. Resterande köpeskilling om 47 MSEK är planerad att betalas kontant från dels Acrinovas egna kassa och dels genom banklån.

VD Ulf Wallén kommenterar:
”Acrinova befinner sig idag i tillväxt och vår ambition är att under kommande år kraftigt expandera vår närvaro och vårt fastighetsbestånd i södra Sverige. Genom detta beslut av fastighetsförvärv kommer vi utöka vårt bestånd i Trelleborgs kommun med en centralt belägen fastighet där det redan i dagsläget bedrivs omfattande kommersiell verksamhet. Därmed kommer detta förvärv både att stärka upp Acrinovas innehav av fastigheter och även utgöra ett fint tillskott till våra löpande hyres- och förvaltningsintäkter.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2019.