Alltainer AB (Publ): Alltainer meddelar utfallet i företrädesemissionen vars teckningsperiod avslutades den 23 februari 2024.

Pressmeddelande 2024-02-26

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Det preliminära utfallet för Alltainer AB (”Alltainer” eller ”Bolaget”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 23 februari 2023 (”Företrädesemissionen”), visar att 778 965 aktier tecknades med företrädesrätt. Vidare tecknades 563 870 aktier utan företrädesrätt. Emissionsgaranter tecknade 1 514 304 aktier i enlighet med tidigare kommunicerade villkor. Vidare har Styrelsen beslutat att en del av det outnyttjade utrymmet i emissionen ska gå till kvittning av leverantörsskulder motsvarande 138.000 SEK (131 429 aktier). Den slutgiltiga teckningsgraden uppgår således till cirka 50%, motsvarande 3,14 MSEK.

Tilldelningsprinciper
Den som har tecknat aktier kommer att tilldelas aktier utefter de principer som anges i det informationsmemorandum som publicerades i samband med Företrädesemissionen.

Kvittning av leverantörsskuld
Styrelsen i Alltainer har beslutat att använda en del av det outnyttjade utrymmet i emissionen till kvittning en leverantörsskuld uppgående till 138.000 SEK, motsvarande 131 429 aktier. Kvittningen görs till samma villkor som i företrädesemissionen.

Aktiekapitalet
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 298 856,80 SEK från 1 140 622,30 SEK till 1 439 479,10 SEK. Antalet aktier ökar med 2 988 568 st. från 11 406 223 st. till 14 394 791 st.

Så snart ökningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) omvandlas till nya aktier.

Rådgivare
Göteborg Corporate Finance AB (www.gcf.se) är finansiell rådgivare till Alltainer i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB (www.aktieinvest.se) agerar emissionsinstitut.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Alltainer AB i någon jurisdiktion, varken från Alltainer AB eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

För ytterligare information

Jakob Kesje
VD, Alltainer AB
Telefon: 0763-11 19 11
E-post:
jk@alltainer.com

Kort om Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa.

Fler artiklar om Alltainer