Alltainer AB (publ): Alltainer publicerar informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission där teckningsperioden inleds imorgon.

Pressmeddelande 2024-02-08

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

Styrelsen för Alltainer AB (”Alltainer” eller ”Bolaget”) har publicerat ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 31 januari 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen beräknas vid fullteckning tillföra Bolaget 6,27 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden inleds imorgon, fredag den 9 februari 2024 och pågår till och med fredag den 23 februari 2024. Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid.

Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt på Alltainers huvudkontor samt på Bolagets (www.alltainer.com) Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com), Göteborg Corporate Finances (www.gcf.se) och Aktieinvest FKs (www.aktieinvest.se) respektive hemsidor. Anmälningssedlar och annan relevant information kommer att finnas tillgänglig under hela teckningsperioden på ovan nämnda hemsidor.

Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: Avstämningsdagen var 7 februari 2024. Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 februari 2024. Första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 februari 2024.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i Alltainer AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tjugoen (21) teckningsrätter berättigar till teckning av elva (11) nya aktier.

Teckningsperiod: 9 februari – 23 februari, 2024

Teckningskurs: 1,05 SEK per aktie

Antal aktier i Erbjudandet: Högst 5 974 683 aktier

Emissionsbelopp: Cirka 6,27 MSEK

Utspädning: Upp till cirka 34 procent

Säkerställandegrad: Emissionen är partiellt säkerställd genom skriftligt ingångna garanti- och teckningsåtaganden upp till 3 MSEK.

Handel med teckningsrätter: Handel kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 9 – 20 februari 2024

Handel med BTA: Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 9 februari fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring vecka 11, 2024

Investment highlights
 

Konkurrenskraftig prissättning

Alltainer kan erbjuda containerlösningar till konkurrenskraftiga priser och hög kvalité tack vare produktion i bolagets helägda fabrik i Vietnam. Nuvarande fabrik tillträdes 2023 och har en kapacitet på 60 containrar i månaden, motsvarande en omsättning på 12–18 MSEK. Vietnam har i dagsläget låga inflationsnivåer i relativa mått samt ett överskott av arbetskraft vilket kan bidra till ytterligare lönsamhetsförbättring.

Bearbetning av USA

Alltainer har fått ett stabilt fotfäste på den nordamerikanska marknaden, bl.a. genom förvärvet av Container Solutions Worldwide, bolagets tidigare exklusiva återförsäljare i USA. Bolaget har idag flera distributörer och demomodeller för framvisning i olika stater. Primärt marknadsför Alltainer boende och kontorscontainer där den största volympotetialen finns. Det finns idag flera hundra tusen kontorscontainer som löpande skall bytas ut. Bristen på boende till rimlig hyra är mycket stor i alla stater i USA, varför upp emot 28 millioner amerikaner bor i ”trailerparks”, en siffra som ökar stadigt. Sedan finns det hundra tusentals hemlösa som staterna skall lösa boende till. Just nu har Alltainer därför fokus på att få de behövliga certifieringar som ”modular manufacturer”, så Bolagets boendecontainer kan uppställas fritt i trailerparks och myndigheterna kan köpa containerboende från Alltainer.

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare i transaktionen och Aktieinvest FK agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information

Jakob Kesje
VD, Alltainer AB
Telefon: 0763-11 19 11
E-post:
jk@alltainer.com

Kort om Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Afrika, Sverige och övriga Europa.

Fler artiklar om Alltainer