Bambuser avser att genomföra en företrädesemission om cirka 100 MSEK, varav cirka 52 MSEK omfattas av teckningsförbindelser, samt beslutar att tidigarelägga bokslutskommunikén för 2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Bambuser AB (publ) (”Bambuser” eller ”Bolaget”) avser att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 100 MSEK (”Företrädesemissionen”) i syfte att expandera verksamheten inom live video shopping-segmentet. Bambuser har på förhand erhållit teckningsåtaganden om cirka 52 MSEK från ett antal större befintliga aktieägare. Bambusers styrelse kommer att föreslå att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att fatta beslut om Företrädesemissionen. Kallelsen till extra bolagsstämman, som planeras att hållas omkring den 27 februari 2020, kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande. Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget även beslutat att tidigarelägga bokslutskommunikén för 2019 till den 24 februari 2020.

Bakgrund och motiv 

I början av 2019 meddelade Bolaget en förändring av inriktningen med anledning av att den dåvarande genomsnittliga användarintäkten (ARPU) var för låg för att långsiktigt generera den tillväxt som Bolaget eftersträvar. Under 2019 genomfördes en företrädesemission samt en riktad emission av aktier i Bolaget i syfte att finansiera påbörjandet av utvecklingen av en ny livevideo-lösning för live video shopping. Den nya lösningen lanserades till marknaden under hösten 2019. 

Genom Företrädesemissionen ges Bolaget möjlighet att expandera verksamheten inom främst live video shopping-segmentet.  

Emissionslikviden avses främst utnyttjas för Bolagets verksamhet, utöka antalet anställda främst inom live video shopping teknik, produktutveckling, marknadsföring och försäljning samt för övriga löpande kostnader i verksamheten. Bolaget har som målsättning att nå lönsamhet under 2022. 

Teckningsåtaganden och röstförbindelser

Under förutsättning att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen och att styrelsen beslutar att genomföra Företrädesemissionen har vissa av Bolagets större aktieägare, däribland, Muirfield Invest AB, Ribers Park Fastighets AB och Wellstreet Partners AB, åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Åtagandena uppgår till totalt cirka 52 MSEK. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena.

Vissa av de ovannämnda aktieägarna, vilka tillsammans innehar cirka 44 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har även åtagit sig att rösta för förslagen om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och ändringar till bolagsordningen.

Finansiell kalender

I samband med den planerade Företrädesemissionen har Bolaget beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2019 till den 24 februari 2020.

Extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma föreslås besluta att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen samt ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet i bolagsordningen. Den extra bolagsstämman planeras att hållas den 27 februari 2020 och kallelsen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande.

Preliminär tidsplan och emissionsvillkor

Den extra bolagsstämman planeras att äga rum den 27 februari 2020. En detaljerad tidplan tillsammans

med emissionsvillkor kommer att offentliggöras om styrelsen beslutar om Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Bambuser AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2020 klockan 08:45.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar Sole Global Coordinatior och Bookrunner och Ramberg Advokater KB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maryam Ghahremani, VD | +46 708 720 266 | maryam@bambuser.com

Certified Advisor

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB | 011 32 30 732 | ca@skmg.se

Om Bambuser AB 

Bambuser grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil livevideosändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i bambuser AB (publ) (”Bambuser”) i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, utan undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Bambuser kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bambusers aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”ser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.