Bambuser genomför garanterad företrädesemission – utvecklar ny lösning inom mobil live-video

NY UTVECKLING BASERAT PÅ BEFINTLIG TEKNOLOGI

Nya ledningen i Bambuser AB (publ), “Bambuser” eller “Bolaget”, har under det senaste året utvärderat den nuvarande teknologin, produkterna samt konkurrensen för att definiera bästa möjliga väg till ökad tillväxt. Bolagets nya “Go-to-market”-strategi, vilken presenterades i augusti 2018, har skapat tillväxt i de digitala kanalerna. Ledningens slutsats är dock att den genomsnittliga användarintäkten (ARPU) för de nya digitala kunderna är för låg för att långsiktigt generera den tillväxt som Bolaget eftersträvar.

Bambuser har sedan länge en solid teknologi inom mobil live-video, emellertid har produktutvecklingen inte varit tillräckligt fokuserad på att generera intäkter samt behålla och öka försprånget till konkurrenterna. Därför arbetar Bolaget på att samla sina resurser för att utnyttja, förvalta, samt förädla den nuvarande teknologin för att säkerställa en framtida tillväxtpotential.

Ett av de fokusområden som Bambuser utvärderar, med inspiration från Asien och framför allt Kina, är hur mobil live-video kan användas av olika e-handelsföretag. Live-video har visat sig dels öka kundernas köpintresse dels öka genomförandet av faktiska köp. Som en följd av detta har Bambuser ingått ett samarbetsavtal med Wellstreet Services och IT-konsultbolaget Harbour Front, där man tillsammans med Bolagets utvecklingsteam påbörjat arbetet med att ta fram en första lösning.


GENOMFÖRANDE AV GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 13 MSEK


Ej för distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion i vilken sådan åtgärd skulle vara otillåten eller kräva registrerings- eller andra åtgärder utöver dem som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en inbjudan, att förvärva eller teckna några aktier eller andra värdepapper i Bambuser AB (publ) i någon jurisdiktion.

Styrelsen i Bambuser AB (publ) (”Bambuser” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 13 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen förutsätter godkännande från bolagsstämma. Företrädesemissionen är genom teckningsåtaganden samt garantiåtaganden säkerställd till 100 procent.

Villkoren för Företrädesemissionen i korthet

  • Företrädesemissionen omfattar högst 22 762 246 aktier till en kurs om 0,57 SEK per aktie och kan inbringa Bolaget ca 13 MSEK, före emissionskostnader, vid full teckning.

  • Aktiekapitalet kan, vid fulltecknad Företrädesemission, öka med 1 138 112,30 SEK.

  • För en (1) befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 8 april 2019, erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier.

  • Avstämningsdag för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 8 april 2019.

  • Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 10 april 2019 till och med den 24 april 2019.

  • Betalning för tecknade aktier ska ske kontant.

  • För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sådan tilldelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av resterande aktier ske till emissionsgaranter i enlighet med villkoren för respektive emissionsgaranti.

  • Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent, varav 21 procent genom teckningsåtaganden från bolagets huvudägare och styrelse (vederlagsfritt) samt resterande 79 procent genom garantiåtaganden från större aktieägare, styrelse och ledning.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att trygga verksamheten under verksamhetsåret 2019 inklusive att finansiera utveckling av en mobil live-video lösning för e-handel. Dock är utvecklingsarbetet kapitalkrävande. Det är därför inte osannolikt att bolaget måste tillföras ytterligare kapital under året.

Likviden från Företrädesemissionen ska användas till bolagets löpande kostnader avseende följande: lokalkostnader, personalkostnader, konsultkostnader, IT-kostnader, revisionskostnader, redovisningstjänster, juridiska kostnader samt utvecklingskostnader.

Preliminär tidsplan

Tidplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras.

5 mars 2019 Styrelsens beslut om Företrädesemissionen
4 april 2019 Årsstämma
4 april 2019 Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
5 april 2019 Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
8 april 2019 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen
10 april 2019 till och med den 24 april 2019 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
10 april 2019 till och med den 22 april 2019 Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Stockholm
26 april 2019 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Årsstämman

Kallelse till årsstämma att hållas den 4 april 2019 offentliggörs inom kort genom särskilt pressmeddelande.

Övrigt

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Bambuser AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5:e mars, 2019 klockan 12:00.

Certified Advisor

Västra Hamnen Corporate Finance AB | 040-20 02 50 | ca@vhcorp.se

Kontaktinformation

Fredrik Ramberg, styrelseordförande | 0703 620 815 | fredrik@ramadvisor.se

Maryam Ghahremani, VD | 0708 720 266 | maryam@bambuser.com

eller besök: bambuser.com/ir

Om Bambuser AB (publ)

Bambuser är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder B2B-lösningar för live-video. Sedan 2007 har bolaget utvecklat en plattform för interaktiva live-videosändningar som möjliggör live-streaming från mobiltelefoner och webbkameror till Internet. Genombrottet skedde 2010, då bolagets tjänst användes för att rapportera oroligheterna i Egypten under parlamentsvalet. Året efter, under den Arabiska våren, skapades videoklipp via Bambuser och användes i flera tv-sändningar över hela världen.

Bambusers live-streaming teknologi har genom åren installerats på mer än 50 miljoner telefoner och har nåtts av miljontals nyhetskonsumenter genom företag som CNN, BBC, Al Jazeera, Sky News Arabia, etc. Sedan 2014 har Bambuser valt att fokusera på B2B, Business-to-Business, för att öka spridningen av företagets produkter och stärka sin långsiktiga intäktspotential. Bland kunderna finns bland annat AP, Schibsted/Aftonbladet, NRK & Ilta-Sanomat.


VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Bolaget och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper på grundval av detta. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara otillåten eller kräva registrerings- eller andra åtgärder utöver dem som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

Inga teckningsrätter, BTA eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933 i dess gällande lydelse (”Securities Act”) eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.