Beslut vid Bambusers extra bolagsstämma 27 februari 2020

Aktieägarna i Bambuser AB (”Bambuser” eller Bolaget”) har idag, torsdagen den 27 februari 2020, hållit extra bolagsstämma, där beslut fattades om ändring av bolagsordningen och bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission.

Bambuser offentliggjorde den 21 januari 2020 styrelsens avsikt att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om cirka 100 miljoner kronor och kallade samtidigt till extra bolagsstämma för att behandla vissa beslutsförslag från styrelsen. 

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser så att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3 350 000 kronor och högst 13 400 000 kronor, och att antalet aktier ska uppgå till lägst 67 000 000 och högst 268 000 000.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, mot kontant betalning eller genom kvittning. Det antal aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska som högst uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 100 miljoner kronor (före emissionskostnader). Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Kontaktinformation

Maryam Ghahremani, VD | 070-872 02 66 | maryam@bambuser.com 

eller besök bambuser.com/ir

Certified Advisor

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB | 011-323 07 32 | ca@skmg.se

Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.