Confidence föreslår ökat finansiellt handlingsutrymme genom nyemission

Bolagets styrelse har beslutat kalla till en extra bolagsstämma och där föreslå aktieägarna att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare i syfte att förstärka bolagets balansräkning, möjliggöra fortsatt försäljningstillväxt samt för att stärka bolagets likviditet. Målet är att tillföra bolaget 19,4 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser och bolaget avser inhämta garantiåtaganden uppgående till 100 procent.

Bakgrunden till förslaget om nyemission står att finna i den genomförda omstruktureringen och de implementerade besparingsåtgärder som aviserades i samband med föregående nyemissionen och i våra kvartalsrapporter under 2018. Enligt plan har Bolaget sänkt kostnadsnivån, implementerat en ny organisation och framgångsrikt ökat orderingång och offertstock.

Genomförande och effekt har dock dragit ut på tiden i förhållande till ursprunglig plan och den kraftiga försäljningstillväxten har bundit ytterligare rörelsekapital. Detta i kombination med att förväntade kundbeslut avseende större projektbeställningar under det första kvartalet 2019 har senarelagts har gjort att Bolaget har hamnat i en kortsiktigt utmanande likviditetssituation. Bolaget har en god soliditet (30 procent per 2018-12-31) men för att lösa likviditetssituationen har ett avtal slutits med Erik Penser Bank om en tillfälligt utökad kredit om 5 MSEK för att överbrygga denna period och bolaget uppfyller därmed alltjämt Nasdaqs krav om tillgängligt rörelsekapital.

Vidare fortsätter Bolaget att se över sin organisation och affärsmix för att ytterligare optimera kunderbjudandet och effektivisera verksamheten. Med målet att effektivisera bolagets verksamhet, förs för närvarande diskussioner på såväl säljar- som köparsidan för att uppnå en optimal affärsmix och organisationsstruktur.

Bolagets har varit i kontakt med och mottagit teckningsförbindelser från aktieägare motsvarande ca 65,6 procent av det föreslagna emissionsbeloppet. Mottagna teckningsförbindelser inkluderar åtaganden från bolagets styrelse och VD motsvarande ca 21 procent och därutöver har Bolaget för avsikt att inhämta garantiåtaganden motsvarande upp till ca 34,4 procent av det föreslagna emissionsbeloppet. Nyemissionen kommer därmed omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till sammanlagt 100 procent av det föreslagna emissionsbeloppet.

Styrelsen avser att föreslå stämman att en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna fem (5) nya aktier av serie B till en teckningskurs om 1,50 SEK per ny aktie. Mer utförlig information lämnas i samband med kallelsen till extra bolagsstämma per 21 feb 2019.

Styrelsen i Confidence International AB

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019 kl 15:00 CET.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.