Confidence offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 9 november 2020 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. 

Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 23 december 2020, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.confidence.se) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Confidence erhåller en (1) uniträtt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 4 januari 2021
  • En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie 3B
  • Teckningskursen är 1,23 SEK per unit, motsvarande 1,23 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt
  • Handel med uniträtter sker under perioden 7 – 19 januari 2021
  • Teckning av units sker under perioden 7 – 21 januari 2021

Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga aktieägare och externa investerare. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 19,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 0,8 MSEK.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort Prospekt.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Foyen Advokatfirma är finansiell respektive legal rådgivare till Confidence i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information:

Mikael Pettersson, VD
Tel 08-620 82 00
E-post: mikael.pettersson@confidence.se

Mikael Behm, CFO
Tel 08-620 82 00
E-post: mikael.behm@confidence.se

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Confidence International AB och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av information i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Hongkong, Japan, Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande att sälja nya aktier eller teckningsoptioner, BTU eller uniträtter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, teckningsoptionerna, BTU och uniträtterna har inte registrerats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, teckningsoptioner, BTU, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av Confidence International AB har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, teckningsoptioner, BTU, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.