Delårsrapport januari – mars 2022: Positiv start på året

Första kvartalet 2022 kännetecknas av ökade fastighetsintäkter, ett ökat förvaltningsresultat och positiva värdeförändringar. En anledning är Covid 19-restriktionernas slopande, vilket medfört att resenärsflödena tagit ett rejält kliv uppåt vilket gagnat verksamheterna på Jernhusens stationer och även medfört en positiv utveckling sett till uthyrningen av lokaler. Jernhusen har också fortsatt öka den hållbara finansieringen genom emissioner av gröna obligationer. 

Händelser under perioden

  • I januari presenterades det vinnande förslaget i utvecklingen av Centralstaden Stockholm. 
  • Peter Anderson lämnar uppdraget som ekonomidirektör och ersätts per den 1 maj 2022 av Victor Josefsson som nu är Finanschef på Jernhusen. 
  • I februari avtalades om försäljning av aktierna i intresseföretaget Åre Centrum AB. Frånträde skedde samma månad. 
  • Under kvartalet emitterade Jernhusen gröna obligationer om totalt 550 MSEK och den 1 april emitterades ytterligare en grön obligation om 200 MSEK i syfte att finansiera hållbara fastigheter och projekt. 
  • Fastighetsintäkterna ökade med 1,1 procent under delårsperioden till följd av positiv nettouthyrning samt ökade parkeringsintäkter. 
  • Förvaltningsresultatet ökade med 2,5 procent vilket främst beror på högre intäkter och lägre administrationskostnader jämfört med föregående år. 
  • Värdeförändring på fastigheterna uppgick till plus 1,6 procent av fastigheternas marknadsvärde. Värdeförändringen beror främst på projektresultat från utvecklingsprojekt. 
  • Periodens resultat ökade kraftigt till följd av positiva värdeförändringar fastigheter samt finansiella instrument. 

Delårsrapporten finns på  jernhusen.se/rapporter

 
För mer information:  

Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se  

Peter Anderson, ekonomidirektör, telefon 08-410 626 00, peter.anderson@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 178 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 146 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 20 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”stable outlook”