Jernhusen emitterar grön obligation om 500 MSEK

Pressmeddelande 2023-05-10

Jernhusen fortsätter mot målet om 100 procent grön finansiering. Senaste steget för att nå dit är emissionen av ytterligare en grön obligation om 500 miljoner kronor. Emissionen är den första i år och den fjärde obligationen inom ramen för Jernhusens nya gröna finansieringsramverk som lanserades i november 2022.

Jernhusen bidrar till minskad klimatpåverkan i samhället bland annat genom att företagets verksamhet bidrar till att öka det kollektiva resandet på järnväg. Den långsiktiga utvecklingen av stationer, stationsområden, depåer och kombiterminaler konkretiserar Jernhusens vision att göra skillnad för människor och miljö. Grön finansiering är en viktig grundbult för att möjliggöra investeringar som bidrar till att minska bolagets klimatavtryck. Kapitalmarknaden ges möjligheten att vara med på Jernhusens resa mot klimatneutralitet genom att finansiera bolagets investeringar i hållbara fastigheter och infrastruktur.

Emissionen uppgick till 500 miljoner kronor med en löptid om 5 år till fast ränta (SE0013884095) om 3,81 procent motsvarande en kreditmarginal om 0,85 procent. Emissionen gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och Jernhusens nya gröna finansieringsramverk som lanserades i november 2022. Obligationen kommer att noteras på Sustainable bond list på Nasdaq OMX Stockholm. 

Jernhusens gröna finansieringsramverk

Jernhusens gröna finansieringsramverk sätter villkor för bolagets finansiering i syfte att stödja målsättningen om klimatneutralitet senast 2045. Ramverket är ett av de första i sitt slag då det är fullt ut anpassat till EU-taxonomins krav och den föreslagna standarden för gröna obligationer – European Green Bond Standard. CICERO Shades of Green har granskat det nya finansieringsramverket och ger det högsta betyg, ”Dark Green” och betyget ”Excellent” gällande bolagsstyrning.

Mer information om Jernhusens färdplan för klimatneutralitet, finansiering och gröna obligationer finns på Jernhusens webbplats.

Informationen är sådan som Jernhusen är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-10 10:55 CET.

För mer information:
Victor Josefsson,CFO, telefon 08-41062683, victor.josefsson@jernhusen.se

Om Jernhusen
Jernhusen är Sveriges största järnvägsnära fastighetsbolag. Vi förvärvar, förvaltar, utvecklar och avyttrar fastigheter med anknytning till kollektivt resande och godstransporter på järnväg. Vi arbetar med stationer, stationsnära stadsutveckling, depåer och kombiterminaler. Jernhusen ägs av svenska staten och har 174 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 143 fastigheter med ett totalt marknadsvärde på 21 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”stable outlook”.

Läs mer på www.jernhusen.se