Jernhusen emitterar ytterligare grön obligation om 150 MSEK

Pressmeddelande 2024-03-05

Den 4 mars har Jernhusen gjort en ny emission av en grön obligation om 150 miljoner kronor i syfte att finansiera gröna fastigheter och projekt. Emissionen är en utökning av en tidigare obligation som emitterades i slutet av februari och den andra sedan Jernhusen uppnådde sitt mål om 100 procent grön finansiering tidigare i år.

Emissionen uppgick till totalt 150 MSEK i en fastränteobligation med en löptid om 7 år till 3,60 procent i ränta (ISIN: SE0019177080), till en kurs på 100,70, en kreditmarginal om 0,75 procent och en marginal mot bostadsobligationer med samma löptid om 0,18 procent. I samband med emissionen gjordes återköp av obligationer om totalt 66 MSEK med förfall i november 2024.

Emissionen gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och Jernhusens gröna finansieringsramverk som lanserades i november 2022. Obligationen kommer att noteras på Sustainable bond list på Nasdaq OMX Stockholm. 

Jernhusen bidrar till minskad klimatpåverkan i samhället bland annat genom att företagets verksamhet bidrar till att öka det kollektiva resandet på järnväg. Den långsiktiga utvecklingen av stationer, stationsområden, depåer och kombiterminaler konkretiserar Jernhusens vision att göra skillnad för människor och miljö. Grön finansiering är en viktig del för att möjliggöra investeringar som bidrar till att minska bolagets klimatavtryck. Kapitalmarknaden ges möjligheten att vara med på Jernhusens resa mot klimatneutralitet genom att finansiera bolagets investeringar i hållbara fastigheter och infrastruktur.

Jernhusens gröna finansieringsramverk

Jernhusens gröna finansieringsramverk sätter villkor för bolagets finansiering i syfte att stödja målsättningen om klimatneutralitet senast 2045. Ramverket är ett av de första i sitt slag då det är fullt ut anpassat till EU-taxonomins krav och den föreslagna standarden för gröna obligationer – European Green Bond Standard. CICERO Shades of Green har granskat det nya finansieringsramverket och ger det högsta betyg, ”Dark Green” och betyget ”Excellent” gällande bolagsstyrning.

Mer information om Jernhusens färdplan för klimatneutralitet, finansiering och gröna obligationer finns på Jernhusens webbplats.

Informationen är sådan som Jernhusen är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-05 12:20 CET.

För mer information:
Victor Josefsson,CFO, telefon 08-41062683, victor.josefsson@jernhusen.se

Om Jernhusen

Jernhusen är Sveriges största järnvägsnära fastighetsbolag. Vi förvärvar, förvaltar, utvecklar och avyttrar fastigheter med anknytning till kollektivt resande och godstransporter på järnväg. Vi arbetar med stationer, stationsnära stadsutveckling, depåer och kombiterminaler. Jernhusen ägs av svenska staten och har 185 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 143 fastigheter med ett totalt marknadsvärde på cirka 22 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”stable outlook”. 

Läs mer på www.jernhusen.se