Bokslutskommuniké 2022: stabilt finansiellt år för Jernhusen

År 2022 kan sammanfattas som ett händelserikt och omtumlande år på många plan. Ett osäkert geopolitiskt läge, krig i Ukraina, inflation och högre räntor har påverkat såväl världsekonomin som svensk fastighetsmarknad. Genom Jernhusens robusta förvaltningsaffär står bolaget starkt och intresset är stort för att investera i Jernhusens hållbarhetsfokuserade obligationer. Det märktes inte minst när ett nytt ramverk för grön finansiering lanserades och vår första taxonomiförenliga obligationsemission genomfördes.

Händelser under perioden.

  • I oktober frånträddes en fastighet i Ellstorp i Malmö med ett underliggande fastighetsvärde om 166 MSEK.  

  • I november genomfördes en kapitalmarknadsdag med lansering av ett nytt grönt finansieringsramverk varefter obligationer om totalt 1 350 MSEK emitterades.  

  • I december tecknades avtal med Göteborgs Stad om förvärv av byggrätten till Mittuppgången för Västlänkens station Centralen. Förvärvet möjliggör uppförande av 15 000 kvm BTA stationsbyggnad. 

  • Nettouthyrningen var positiv och uppgick till 5 MSEK under kvartalet och till 11 MSEK för helåret. 

  • Fastighetsintäkterna ökade med 8,2 procent till följd av högre lokalintäkter samt ökade rörliga intäkter på stationerna.  

  • Förvaltningsresultatet ökade med 24,1 procent vilket främst beror på högre intäkter och lägre driftkostnader jämfört med föregående år.  

  • Värdeförändring på fastigheterna uppgick till plus 4,6 procent av fastigheternas marknadsvärde.  Värdeförändringen beror huvudsakligen på ökade hyror, en effekt som dock delvis har motverkats av högre direktavkastningskrav. 

  • Periodens resultat är i nivå med föregående år. 

  • Styrelsen föreslår årsstämman 2023 en utdelning om 432 MSEK. 

 
Delårsrapporten i sin helhet finns på jernhusen.se/rapporter

 
För mer information:   
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se  
Victor Josefsson, CFO, telefon 073-552 28 83, victor.josefsson@jernhusen.se

Om Jernhusen
Jernhusen är Sveriges största järnvägsnära fastighetsbolag. Vi förvärvar, förvaltar, utvecklar och avyttrar fastigheter med anknytning till kollektivt resande och godstransporter på järnväg. Vi arbetar med stationer, stationsnära stadsutveckling, depåer och kombiterminaler. Jernhusen ägs av svenska staten och har 174 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 143 fastigheter med ett totalt marknadsvärde på 21 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”stable outlook”.

Läs mer på www.jernhusen.se