Jernhusen fortsätter den gröna finansieringsresan och ökar andelen grön finansiering med en obligationsemission om sammanlagt 300 miljoner kronor.

Jernhusens vision är att göra skillnad för människor och miljö genom att öka det kollektiva resandet på järnväg. Med en långsiktig stadsutveckling av stationsområden och depåer bidrar Jernhusen till att aktivt minska klimatpåverkan i samhället. Samtidigt ges kapitalmarknaden möjligheten att vara med på resan och att finansiera omställningen genom Jernhusens gröna obligationer.  

– Jernhusens klimatmål, som beskrivs i vår färdplan för klimatneutralitet, innebär att hela verksamheten ska vara klimatneutral 2045 med en halverad påverkan 2030, säger Victor Josefsson finanschef på Jernhusen och fortsätter våra hållbara investeringar inom fastigheter och infrastruktur skapar förutsättning för Jernhusen att fortsätta resan mot 100 procent hållbar finansiering.

Emissionen gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och Jernhusens gröna ramverk.   

Obligationslånet om 300 miljoner kronor med en löptid om 3 år, med ISIN SE0016274393 emitterades med en fast ränta motsvarande en kreditmarginal om 0,18 procent. Samtidigt återköptes delar av en obligation med förfall de kommande 12 månaderna.  

Obligationen kommer att noteras på Sustainablebond list på Nasdaq OMX Stockholm.  

Information om Jernhusens färdplan för klimatneutralitet, finansiering och gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/om-jernhusen/finansiell-information/ www.jernhusen.se/om-jernhusen/hallbara-mal/  

För mer information:  

Victor Josefsson, Finanschef, telefon 073-552 28 83   

Peter Anderson, Ekonomidirektör, telefon 070-690 65 75   

Jernhusen
08-410 626 00
info@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 175 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 146 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 19,6 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”stable outlook”