Delårsrapport, Q2 2023 – CGit Holding AB (publ)

Mölndal                                                                                      2023-08-18

Finansiell översikt koncernen

Finansiell översikt koncernen (Tkr) 2023 2022 2023 2022 2022
Andra kvartalet Andra kvartalet Första halvåret Första halvåret Helår
Nettoomsättning 22 964 23 382 45 210 51 223 156 113
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 234 286 -840 2 915 5 760
Rörelseresultat (EBIT) -2 235 -677 -2 785 1 044 1 972
Resultat efter skatt -2 327 -599 -2 964 697 1 281
Resultat per aktie efter skatt (SEK) -1,48 -0,38 -1,88 0,44 0,81
Antal aktier 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000

Vår konsultaffär och avtalsaffär fortsätter att växa. Leveranstiderna på produkter kopplat till den klassiska IT-infrastrukturaffären är fortsatt långa men har blivit betydligt bättre i slutet av Q2, men påverkar vårt Q2 resultat som helhet. Det är väldigt positivt att vi äntligen börjar se mer normala leveranstider framåt. Pipe och prospect för andra halvåret ser också bra ut.

Omsättningen uppgår till 22,9 MSEK (23,4 MSEK samma period föregående år). Även Q2 är påverkat av långa leveranstider men vi börjar tydligt se effekt av både de åtgärder vi satte in under Q1 och de nya samarbeten vi har inlett med nya leverantörer såsom Cohesity. Vi känner oss trygga med att det kommer generera ökad försäljning under H2 som kompenserar för de nivåerna vi har under H1 avseende produkt och lösningsaffärerna.

Årliga återkommande intäkter (ARR) från den löpande verksamheten ökar med 12,3% och uppgår till 7.2 MSEK (6,4 MSEK samma period föregående år).

Bruttomarginalen för den löpande verksamheten ökar med 15,9 % och landar på 50,8 % (43,8 %).

EBITDA landar på -1 234 TSEK (286 TSEK). Under Q2 har vi haft en stor ökad kostnadsmassa för vårt namnbyte och de juridiska kostnader som kopplas till rättstvisten kring vårt tidigare varumärke.

Koncernens resultat per aktie Q2 2023 landar på -1.48 SEK (0,38 SEK samma period föregående år).

Under perioden fortgår rättstvisten med CGI. Förhandlingar har pågått under hela 2023 och det har påverkat vårt resultat negativt under den aktuella perioden. Vi har nu nått en konstruktiv dialog och förväntas nå en förlikning under Q3.

VD HAR ORDET /

AI har varit i ljuset som aldrig förr den senaste tiden. Utvecklingen inom AI har skapat en rad möjligheter och utmaningar för företag, organisationer och samhället. Genom att använda teknologin på ett ansvarsfullt och strategiskt sätt kan vi dra stor nytta av dess fördelar och arbeta för att bygga en mer effektiv, innovativ och hållbar framtid. Det har också genererat en diskussion kring etik, moral och hållbarhet kring AI. Hur begränsar vi och reglerar en teknologi som bokstavligt talat rusar fram och har en utvecklingskurva likt inget annat? På den här balansgången har vi navigerat det senaste halvåret samtidigt som vi haft att göra med lågkonjunktur, inflation, komponentsbrist och en rättstvist som kostat tid, engagemang och pengar.

Vi presenterar en kvartalsrapport för Q2 2023, där vi redogör för vår genomslagskraft inom Sveriges basindustri och näringsliv genom våra banbrytande AI-lösningar. Under det senaste kvartalet har vi fokuserat på att nå hela landet och vår satsning har visat sig vara framgångsrik. Genom att rikta oss till bolag som är ”technical innovators” och ”early adopters” har vi lyckats erbjuda revolutionerande AI-lösningar inom ”Automated Quality Control”. Det syftar till att sömlöst integrera AI i våra kunders produktionsprocesser, vilket i slutändan ger fördelar som kapacitetsoptimering, förbättrad kvalitetshantering, bättre beslutsunderlag och inte minst en flexibilitet. Detta gör vi mitt i stormens öga av lågkonjunktur, inflation och en föränderlig bransch som inte bara evolutionärt förändras utan jag är övertygad om att när vi ser tillbaka på 2023 så kommer vi prata om ett paradigmskifte!

Q2 2023 har varit ett utmanande kvartal för oss där vi har hanterat tagna affärer som vi inte kunnat leverera på grund av komponentsbristen, äntligen börjar vi som sagt se en normalisering av det. Vi har också hanterat en avvaktande marknad i linje med konjunkturläget där vi ser att ett antal större AI-infrastrukturaffärer har skjutits fram. Det har resulterat i ett vikande resultat och en vikande omsättning. Jag har dock goda förhoppningar om att vi ska ta igen det under andra halvåret.

Det senaste halvåret har vi accelererat utveckling av våra AI tjänster. Det innebär också att vi investerat mer i lösningarna. Det gäller vårt egenutvecklade verktyg för orkestrering, resurs och datahantering, AiQu. Vi har utvecklat AiQu under ett par år nu och den blir mer och mer komplett och vi ser att vi erbjuder marknaden något unikt och allt fler få upp ögonen för vår mjukvara. Antalet bolag som har insett kraften i att investera eller börja komplettera sin verksamhet med AI och GPU-baserad beräkningskraft inser också behovet av att optimera miljön, här är AiQu unik! Ett resultat av att vi intensifierat våra investeringar i våra AI lösningar är att vi nu har blivit godkända för att erbjuda AiQu via en av de större internationella distributörerna, Arrow. Det ger att vi kan nå ut till en helt annan arena och vi ser fram emot effekterna av det här. Vi har också ett antal pågåendePoCér (proof of concept) med några större internationella bolag som skapar en närvaro på den internationella marknaden som inte haft tidigare!

Det gäller också vårt koncept kring AI as a Service, där vi hanterar allt från datacenterhantering till til.lämpad AI. Vi har nischat vår inriktning till ”Automated Quality Control” och svensk basindustri. Automated Quality Control via AI möjliggör att sömlöst integrera AI i våra kunders produktionsprocesser, vilket ger fördelar kring kapacitetsoptimering. Vi kan lyfta kvalitetshantering till en helt ny nivå, vi skapar ett bättre beslutsunderlag på daglig basis och det ger bättre hållbarhet, ekonomi och inte minst en flexibilitet som ibland har saknats inom industrin.

Vår målgrupp har varit tydligt definierad som hela Sveriges basindustri och näringsliv. Genom att erbjuda AI-lösningar som möter deras specifika behov har vi kunnat etablera oss som en pålitlig partner och ledande aktör inom sektorn. Vi förstår att för att få genomslagskraft i den här kritiska sektorn krävs det bolag som är ”technical innovators” och ”early adopters” som är beredda att ta steget in i den nya AI-era som omformar industrin. Aixia hanterar hela livscykeln, allt från datacenterhantering till tillämpad AI. Det ger oss en unik position på marknaden.

Under resans gång har vi mött utmaningar, inklusive att övertyga den traditionellt konservativa basindustrin och näringsliv om fördelarna med AI. Genom att fokusera på ”technical innovators” och ”early adopters” har vi lyckats överbrygga dessa hinder och skapa en stark efterfrågan på våra banbrytande AI-lösningar. Redan under pandemin märkte vi av effekterna av komponentsbristen, vi började utöka vår konsultkår och började lägga mer kraft på våra avtalsintäkter (ARR). Det tar tid i en turbulent omvärld och en bransch som är under både utveckling och förändring. Under kommande halvår kommer vi se att dessa satsningar börjar ge synbara effekter.

Vi har under Q2 gjort adekvata investeringar i vårt varumärke och namnbytet till Aixia, ett namnbyte som är i linje med branschens och teknikens utveckling. Genom att omvärdera vårt varumärke och anpassa oss till den tidsandan vi befinner oss i nu visar vi att vi är en innovativ och framtidsskapande aktör. Ett nytänkande namn ger oss möjlighet att tydligt kommunicera våra kärnvärden och enklare skapa en unik position i marknaden som det IT/AI bolag vi är. Vi kommer att differentiera oss från konkurrenter som vi tidigare har jämförts och förväxlats med. Dessutom ger oss detta namnbyte ökad flexibilitet för framtida företagsutveckling och stärker vår närvaro på den nationella och internationella marknaden.

För att möta den ökade kostnadsmassan vi haft under första halvåret initierar vi ett sparpaket. Sparpaketet syftar till att se över hela kostnadsmassan men med en fokusering på omkostnader. Vi har en förväntan på att sparpaketet ska ge ca 7% besparingar över året. Områden som kommer att hanteras är bland annat personalförmåner pga ändrade arbetssätt, en effekt av pandemin men som vi ser är permanent. Vi kommer göra liknande åtgärder avseende lokaler som också är en effekt av ändrade arbetssätt.

Summerat fortsätter vi vår satsning inom AI, vi ser över vår kostnadsstruktur. Vi fortsätter vår omfördelning kring våra intäktsben med ett större fokus på återkommande avtalsintäkter (ARR) och tjänsteintäkter kopplat till vår konsultkår och vi fortsätter att ha ett adaptivt förhållningsätt till lågkonjunkturen och den förändring vi ser inom branschen med en stark beslutsamhet att vid årsskiftet summera ett bra och lönsamt 2023.

//

Mattias Bergkvist, VD

Väsentliga händelser Q2 2023

2023-04-20
Aixia tar avtal för Proof of Concept för att förbättra plastprodukters kvalitet med hjälp av AI.

Aixia och ett ledande företag inom plastindustrin genomför gemensamt Proof of Concept för att förbättra plastprodukters kvalitet

Aixia, tidigare känt som CGit, har ingått ett samarbetsavtal med ett ledande företag inom plastindustrin och verksamma globalt, för att genomföra ett Proof of Concept (PoC) för att automatisera kvalitetskontrollen av plastprodukter. Aixias expertis inom AI och smarta verktyg kommer att spela en avgörande roll i projektet, som syftar till att öka effektiviteten och sänka kostnaderna i företagets produktion.

Aixias lösningar och teknik kommer hjälpa företaget att förverkliga, växa och accelerera sina AI-projekt på ett kostnadseffektivt och tidsbesparande sätt.

Aixia och kunden ser fram emot att samarbeta i detta spännande projekt för att ytterligare förbättra kvaliteten och effektiviteten i produktionen av plastprodukter på en global skala.

2023-04-21
Aixia ingår strategiskt avtal med Svenska Mässan värt minst 12 MSEK.

Aixia (tidigare CGit), en ledande svensk leverantör av IT-infrastrukturlösningar, är stolta att meddela att man ingått ett strategiskt avtal med Svenska Mässan, en av Nordens största mötesplatser.

Avtalet, som löper över fem år innebär att Aixia kommer att ansvara för att bygga ut och modernisera Svenska Mässans nätinfrastruktur samt ta ett utökat drift- och supportansvar. Sedan 2010 har Aixia varit en betrodd partner till Svenska Mässan, och nu ska man tillsammans investera i en ny nätinfrastruktur. Det nya nätverket kommer att erbjuda ökad säkerhet, tillgänglighet och kapacitet samt större flexibilitet än tidigare. Första delen i avtalet gäller investeringar runt 10 Mkr och kommer sedan löpa på med en total avtalstid på 5 år, med möjlighet till ytterligare investeringar för ca 40 Mkr. I avtalet ingår även att Aixia kommer att erbjuda nätverksdrift som tjänst samt serverdrift, beredskap och servicedesk.

2023-05-03
Aixia tar ny order med Ports Group, värde 3 MSEK.

Aixia tar ny order inom nästa generations datacenter och säkerhetsplattform. Kunden som är Ports Group är en av dem ledande inom heltäckande lösningar för varumärkessäkerhet. Ports Group har behov av att ta nästa steg i att framtidsäkra sin miljö och säkra kapaciteten för kommande behov från marknaden.

Aixia levererar nästa generations datacenterlösning som är en del av Aixia´s IT-infrastrukturkoncept för att tillgodose kunders behov av modern och framtidssäkrad IT-infrastruktur.

Ordern är värd 3 MSEK. Aixia tar ny order med Ports Group, värde 3 MSEK.

2023-05-05
Aixia först i Europa att erbjuda NVIDIAs banbrytande superdator, DGX H100.

NVIDIAs DGX-plattform är den främsta lösningen för att initiera och utveckla AI-projekt. Sedan 2017 har Aixia levererat alla versioner av NVIDIAs DGX-plattformar. Vi har designat, implementerat och levererat några av de största AI-fokuserade datacentren i Norden. NVIDIAs DGX-plattform tillhandahåller en fullt supporterad hård- och mjukvarustack, vilket gör det möjligt för företag att koncentrera sig på att skapa värde istället för att lägga tid på att bygga, testa och konfigurera komplex infrastruktur.

Som ett av pionjärföretagen i Europa har Aixia nyligen tagit emot sin första DGX H100-enhet.

Aixia kommer att göra DGX H100 tillgänglig för alla som är intresserade av att testa och utvärdera denna banbrytande teknologi genom vår egenutvecklade AI Orchestrationmjukvara, AiQu. Aixia har en historia av att ligga i framkant av innovation, eftersom vi var en av de första att erbjuda DGX 1 och DGX A100 som molntjänster. Aixia är en Nvidia DGX Elite Partner.

2023-05-23
Aixia tar ny order med befintlig kund, värde 1 MSEK.

Aixia lanserar innovativ nätverks- och WiFi-lösning för modernisering av utbildningssektorn.

En kund inom utbildningssektorn har valt Aixia som sin partner för att uppgradera sitt befintliga WiFi och nätverk till en högpresterande lösning, vilket stödjer deras ökade behov i en allt mer digitaliserad undervisningsmiljö. Värde en miljon kronor.

Med stöd av Aixia:s djupa tekniska kunskaper och långa erfarenhet kommer kunden att införa en ny WiFi och nätverkslösning från Arista. Lösningen är utformad för att förbättra prestanda och erbjuda hög säkerhet samt förenklad administration.

”Nätverksdrift som tjänst” är central i upplägget, vilket kommer att säkerställa kontinuerlig funktionalitet genom övervakning, support och underhåll. Denna tjänst erbjuds på olika nivåer, anpassade efter kundens specifika behov och förväntningar.

Som en del av överenskommelsen kommer kunden även att införa Palo Alto Firewalls som en del av deras hostinglösning. Denna tjänst stärker ytterligare skyddet och tillförlitligheten i nätverket och inkluderar nu en URL-filtreringsfunktion utan extra kostnad.

2023-06-19
Aixia tar ny order med två av våra befintliga kunder.

Två av våra befintliga kunder förlänger AiQu licenser för att fortsätta att optimera sina AI/ML Ops lösningar. Kunderna är verksamma inom forskning och innovation samt inom vård och hälsa.

Flera befintliga kunder väljer att både utökar och förlänger sina AiQu licenser vilket ger oss ytterligare kvitton på det värde AiQu skapar hos våra kunder.

Vi är otroligt glada att se att vi får återkommande licensförnyelser på AiQu.

Stadigt inflöde av nya, och förlängning av befintliga kunder ger oss en trygghet i satsningen.

Aixia tackar för förtroendet. Det är mycket roligt att få leverera lösningar i teknikens framkant, jag ser det som ytterligare ett kvitto på att vi är i den absoluta framkanten med våra erbjudande och koncept! Säger Mattias Bergkvist, VD för Aixia.

AiQu: AiQu är en lättanvänd orkestrerare som hjälper företag att utnyttja sina resurser, främst GPUer, på ett mer effektivt sätt. Det gör att utvecklingsarbetet går snabbare och därmed också blir kostnadseffektivare. De verktyg som traditionellt används för schemaläggning och orkestrering av CPU–baserade HPC–miljöer är inte längre det optimala valet för GPU–baserade system. Organisationer vill att deras mycket värdefulla investeringar i både hårdvara och personal ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Därför har vi, Aixia, utvecklat AiQu som är ett mångsidigt verktyg som hjälper till att maximera din organisations AI–initiativ.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2023-07-03
Aixia tar ny order av Benify, värde 4,3 MSEK.

Aixia har fått förtroendet att leverera nästa generations Hyperkonvegerade Infrastruktur (HCI)-lösning till ny kund. Benify är ett snabbväxande, oberoende techbolag inom HR som hjälper företag och organisationer runtom i världen att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke genom att samla och synliggöra förmåner och kompensationserbjudanden. Lösningen från Aixia garanterar att säkra beräknings- och lagringsbehoven hos kunden under lång tid och Aixia är otroligt stolta och tacksamma för förtroendet. Vi ser fram emot ett nära samarbete med kunden under de kommande åren.

2023-07-7
Aixia tar ny strategisk order med internationellt energibolag.

Aixia tar en strategiskt viktig order inom kommunikation!

Aixia har fått förtroendet att leverera nästa generations kommunikationslösning till en befintlig kund. Kunden som är verksam inom internationella energisektorn har valt att investera i ny kommunikationsplattform för att möta tillväxtplaner men också säkerställa tillgänglighet och säkerhet. Val av lösningen och leverantör är strategiskt för kunden då helt nya krav ställs kring säkerhet och tillgänglighet kopplat till den omvärld vi alla befinner oss i. Det här är en första utrullning av en ny arkitektur som sedan ska levereras ut till många anläggningar. Första utrullningen har ett värde på 500 KSEK.

Aixia är otroligt stolta och tacksamma för förtroendet. Vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med kunden under kommande expansion.

2023-07-26
Aixia tar ny order med ny kund, värde 4,5 MSEK.

Aixia har fått förtroendet att leverera ny AI-infrastruktur och nästa generations datacenterlösning till en ny kund. Kunden som är Bröderna Hansson och som ingår i den internationella koncernen Huitai Investment Group. Bröderna Hansson är en fullsortimentsgrossist inom fisk & skaldjur med fokus mot dagligvaruhandeln, storkök, delikatessbutiker, matgrossister och livsmedelskedjor

Aixia har förtroendet att leverera det senaste inom AI-infrastruktur och nästa generations datacenterlösning med tillhörande tjänster.

”Vi ville ha det bästa inom AI och -IT stöd så vi kan satsa på att säkerhetsställa den bästa leveransen av våra tjänster och produkter till våra kunder eftersom vi jobbar med färskvara och har Just-in-time leveranser, samt satsa på AI lösning för produktkontrollsystem för att framtidsäkra vår verksamhet” Säger it-chef Amer Dzindic.

Aixia är otroligt stolta och tacksamma för förtroendet. Vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med Bröderna Hansson under kommande expansion som de har framför sig.

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-18.

FÖR MER I N FORMATION /

Kontakta bolaget:
Mattias Bergkvist, VD
Telefon: 031-762 02 40
info@aixia.se
www.aixia.se

CGit Holding AB
Taljegårdsgatan 11
431 53 Mölndal