Dentalum Group AB har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission och tillförs härigenom cirka 170 miljoner SEK

Dentalum Group AB (”Dentalum” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med den avsikt som offentliggjordes i Dentalum Operations AB (publ) pressmeddelande den 22 november 2021, genomfört en riktad nyemission av 3 736 264 aktier, motsvarande cirka 170 miljoner SEK (den ”Riktade Nyemissionen”), till vissa vidtalade investerare. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 45,50 SEK per aktie. Nyemissionen var kraftigt övertecknad.

Nyemission

Extra bolagsstämma i Dentalum har den 10 december 2021, i enlighet med den avsikt som offentliggjordes i Dentalum Operations AB (publ) pressmeddelande den 22 november 2021, beslutat om en riktad nyemission av 3 736 264 aktier till vissa vidtalade investerare, varav 2 962 229 aktier härrör från en kontantemission och 774 035 aktier härrör från en kvittningsemission. Teckningskursen per ny aktie i den Riktade Nyemissionen uppgick till 45,50 kronor och har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande som utförts av Pareto Securities AB (”Pareto Securities”). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Dentalum cirka 170 miljoner SEK före emissionskostnader. Nyemissionen var kraftigt övertecknad.

Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen till att finansiera framtida förvärv och allmänna verksamhetsändamål. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier från 26 400 000 aktier till 30 136 264 aktier. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 12,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av den Riktade Nyemissionen.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag för bl.a. förvärv, inte emittera ytterligare aktier till en lägre värdring än den värdering som fastställts i samband med genomförandet av den Riktade Nyemissionen. Åtagandet gäller för en period om 3 månader efter färdigställandet av den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare

Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, max.ladow@dentalum.com  
Sofi Eriksson, CFO, +46 705 95 46 33, sofi.eriksson@dentalum.com

Besök: www.dentalum.com

Om Dentalum

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.