Beslut från Dentalums årsstämma 2022

Vid årsstämman idag den 16 maj 2022 valdes Gunilla Öhman och Lars Kvarnsund till nya ledamöter i Dentalum Operations AB (publ) (”Dentalum” eller ”Bolaget”) som ett led i att stärka Dentalums styrelse inför kommande börsnotering. Det beslutades att utse Mikael Lönn till styrelseordförande samt noterades att Saeid Esmaeilzadeh har tackat nej för omval till styrelsen. Slutligen fastställde även årsstämman resultat- och balansräkning, beslutade om vinstdisposition, omval av nuvarande revisor samt arvode till styrelsen och ersättning till revisor.

Fastställande av räkenskaper, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning utbetalas för räkenskapsåret 2021. Vidare beviljades styrelse-ledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2021.

Val av styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade om omval av Mikael Lönn, Robin Rutili och Marcus Ladow som styrelseledamöter samt om nyval av Gunilla Öhman och Lars Kvarnsund för tiden intill nästa årsstämma. Det beslutades att utse Mikael Lönn till styrelseordförande samt noterades att Saeid Esmaeilzadeh har tackat nej för omval till styrelsen.

Gunilla Öhman har en mångårig erfarenhet inom kommunikation, börsnoteringar och IR och har tidigare varit kommunikationschef för bland annat SEB-koncernen och Riksbanken. Idag är Gunilla verksam som konsult och styrelseledamot i börsnoterade bolag. Hon är bl a IR Manager för NCAB group och Nimbus Group AB (publ) och har styrelseuppdrag i Fasadgruppen Group AB, Titania Holding AB och Atvexa AB.

Lars Kvarnsund har en gedigen erfarenhet från ledande befattningar, bland annat som VD för Gunnar Johansson Gruppen AB & Gnosjö Konstsmide AB samt CFO för det börsnoterade bolaget Garo AB där Lars var drivande i bolagets notering på Nasdaq Stockholm. Idag innehar Lars styrelseuppdrag för Serneke Group AB (publ), Jansson Industri AB och Prido AB.

Gunilla och Lars är oberoende i förhållande till bolaget, bolagets större aktieägare och bolagets ledning.

Det beslutades även att omvälja EY till Bolagets revisor med auktoriserade revisorn Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Ersättning till styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att ingen ersättning utgår för styrelsen. Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, max.ladow@dentalum.com 

Besök www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.