Dentalum Operations AB (publ) publicerar delårsrapport för fjärde kvartalet 2021

Dentalum avslutade året 2021 med ytterligare ett aktivt kvartal med tillträden av tre förvärvade kliniker, en obligationsemission om 100 MSEK samt en framgångsrikt genomförd riktad nyemission om 170 MSEK i Dentalum Group för ytterligare förstärkning av kapitalstruktur i Dentalum Operations genom aktieägartillskott.

Fjärde kvartalet oktober – december 2021

 • Koncernens rapporterade omsättning ökade till 73,1 MSEK (31,9).
 • Det operativa resultatet (resultat före finansiella poster och avskrivningar), ökade till 6,3 MSEK (3,0), varav 11,2 MSEK (4,8) genererades i tandvårdsklinikerna, medan Moderbolaget, Dentalum Operations AB (publ) hade ett negativt operativt resultat om -4,9 MSEK (-1,8).
 • Rörelseresultat före finansiella poster och skatt (EBIT) uppgick till -2,1 MSEK (-3,1).
 • Koncernens konsoliderade nettoresultat uppgick till en förlust om -32,6 MSEK (-8,9).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 14,3 MSEK (6,3). Koncernens nettokassaflöde inklusive kassaflöde från investerings- och finansierings-verksamhet uppgick till 162,2 MSEK (147,4).
 • Obligationslån om 100 MSEK emitterades under befintligt ramverk om 600 MSEK som lanserades under det fjärde kvartalet 2020.
 • Förvärv av 3 tandvårdskliniker tillträddes under kvartalet (5)

Januari – december 2021

 • Koncernens rapporterade omsättning ökade till 234,6 MSEK (57,9).
 • Operativt resultat (resultat före finansiella poster och avskrivningar), ökade till 38,5 MSEK (5,5), varav 54,4 MSEK (12,9) genererades i tandvårdsklinikerna, medan Moderbolaget, hade ett negativt operativt resultat om -15,9 MSEK (-7,4)
 • Rörelseresultat före finansiella poster och skatt (EBIT) uppgick till 9,3 MSEK (-1,6).
 • Koncernens nettoresultat uppgick till en förlust om – 39.3 MSEK (-9.4).
 • Operativt kassaflöde ökade till 37,2 MSEK (5,3). Koncernens nettokassaflöde, inklusive kassaflöde från investerings- och finansierings-verksamhet, uppgick till 89,2 MSEK (177,4).
 • Per 31 december 2021, uppgick totalt eget kapital till 253,8 MSEK (87,7), likvida medel till 270,6 MSEK (181,4) och räntebärande skulder till 397,7 MSEK (306,3).
 • Förvärv av totalt 8 tandvårdskliniker tillträddes under perioden (11).

För mer information, vänligen kontakta

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, max.ladow@dentalum.com 
Sofi Eriksson, CFO, +46 705 95 46 33, sofi.eriksson@dentalum.com

För delårsrapport samt investerarrapport, vänligen besök www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

Denna information är sådan information som Dentalum operations AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 kl. 09:00 CET.