Dentalum Operations AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Dentalum har fortsatt leverera i enlighet med sin tillväxtstrategi genom förvärv av två kliniker under det tredje kvartalet och expanderar därmed till region Östergötland.

Per den 30 september 2021 består Dentalum av 17 kliniker belägna i sju regioner i Sverige. Dentalum har även signerat förvärvsavtal med ytterligare tre kliniker med tillträden under november 2021.

Dentalum Operations AB (publ) emitterade framgångsrikt ytterligare SEK 100 miljoner av seniora obligationer under det totala ramverket om SEK 600 miljoner. Det var stort intresse av emissionen från investerare, vilket medförde att emissionen kunde genomföras till kurs 104, motsvarande en effektiv avkastning till förfall (oktober 2023) om 5,67 %

Bolagets kapitalstruktur stärktes ytterligare genom aktieägartillskott på totalt SEK 46,2 miljoner, vilket tillsammans med obligationsemissionen, kommer att användas för att finansiera framtida förvärv.

Tredje kvartalet 2021

 • Koncernens rapporterade operativa intäkter för tredje kvartalet 2021 uppgick till 53,6 MSEK (15,8 MSEK). Ökningen jämfört med samma kvartal föregående år hänförs till förvärv av tio kliniker sedan utgången av tredje kvartalet 2020. Två av klinikerna förvärvades under det tredje kvartalet 2021.
 • Det operativa resultatet (resultat före finansiella poster och avskrivningar), ökade till 9,9 MSEK (2,4 MSEK), varav 13,6 MSEK (4,4 MSEK) genererades i tandvårdsklinikerna, medan Moderbolaget, Dentalum Operations AB (publ) hade ett negativt operativt resultat om -3,7 MSEK (-2,0 MSEK).
 • Finansnettot uppgick till en kostnad om -6,7 MSEK (-0,3 MSEK) och det konsoliderade resultatet uppgick till en nettoförlust om -2,8 MSEK (-)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 3,7 MSEK (-1,5 MSEK).
 • Koncernens nettokassaflöde, inklusive kassaflöde från investeringar, finansieringar och aktieägartillskott, uppgick, under tredje kvartalet 2021, till -2,1 MSEK (20,9 MSEK).
 • Per 30 september 2021, uppgick totalt eget kapital till 144,9 MSEK (73,1 MSEK), likvida medel till 108,3 MSEK (34,0 MSEK) och räntebärande skulder till 312,6 MSEK, inklusive upplupna ränte- och finansieringskostnader (31,8 MSEK).
 • Fortsatta leverans i enlighet med tillväxtstrategin genom förvärv av två tandvårdskliniker under kvartalet finansierade med kapitaltillskott och likvida medel. Fortsatt genomförande av förvärvsstrategin genom signering av förvärvsavtal för ytterligare tre kliniker under kvartalet.

Januari – September 2021

 • Koncernens rapporterade operativa intäkter uppgick till 161,5 MSEK (26,1 MSEK).
 • Operativt resultat ökade till 32,2 MSEK (2,5 MSEK), varav 43,2 MSEK (8,1 MSEK) genererades i tandvårdsklinikerna, medan Moderbolaget, hade ett negativt operativt resultat om -10.9 MSEK (-5,6 MSEK)
 • Finansnettot uppgick till en kostnad om -21,0 MSEK (-0,5 MSEK) och det konsoliderade resultatet uppgick till en nettoförlust om -6,6 MSEK (-0,5 MSEK)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 22,9 MSEK (-0,9 MSEK).
 • Koncernens nettokassaflöde, inklusive kassaflöde från investeringar, finansieringar och aktieägartillskott, uppgick till -73 MSEK (29,9 MSEK).

Viktiga händelser efter rapportperioden 2021

 • Den 6 oktober erhölls nettolikvid för obligationsemissionen och obligationerna godkändes för handel på Nasdaq Stockholm.
 • Den 1 november tillträddes förvärvet av Erik Lennartsson AB (“Dentalakademin”).
 • Den 12 november annonserade Dentalum undertecknandet av ett förvärvsavtal för att förvärva Tandläkarhuset Enköping i Uppsalaregionen, vilket innebar expansion till Dentalums åttonde region.
 • Den 22 november presenterade Dentalum finansiella mål för koncernen för perioden 2022-2024, samt att man överväger att, i Dentalum Group AB. genomföra en riktad nyemission till ett begränsat antal investerare. Ett antal av existerande aktieägare, samt medlemmar av ledningen och styrelsen, har skrivit under teckningsåtaganden motsvarande, ca 30% av det totala erbjudandet om ca 120 MSEK.

De finansiella målen är framtagna för att reflektera både branschens utveckling och koncernens prognostiserade organiska- samt förvärvsbaserade tillväxt. Dentalums målsättning är att nå 280 MSEK i proformerad och justerad EBITDA i slutet av år 2024, samt att fortsatt ha en hållbar och hög lönsamhet, med en årlig genomsnittlig justerad EBITDA-marginal överstigande 20%.

För mer information, vänligen kontakta

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, max.ladow@dentalum.com 
Sofi Eriksson, CFO, +46 705 95 46 33, sofi.eriksson@dentalum.com

För mer information, vänligen besök www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.