Kallelse till extra bolagsstämma i We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ)

Aktieägarna i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 december 2021.

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19

Den fortsatta spridningen av Covid-19 är svår att bedöma med någon säkerhet. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande råder inga restriktioner avseende allmänna sammankomster. På grund av det alltjämt osäkra läget kring spridningen av Covid-19 har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före stämman med stöd av tillfälliga lagregler som gäller under 2021 och i enlighet med instruktionerna i denna kallelse.

Anmälan

För att aktieägare ska ha rätt att genom poströstning delta vid bolagsstämman ska aktieägare:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 21 december 2021, och
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” så att poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 29 december 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 december 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 21 december 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna endast ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt
22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor. Inga aktieägare, ombud eller utomstående äger således rätt att närvara fysiskt vid bolagsstämman.

Poströstningen sker genom att stämmodeltagarna utövar sin rösträtt genom att markera ”ja eller ”nej” på respektive punkt på dagordningen i det särskilda poströstningsformuläret som Bolaget kommer tillhandahålla via Bolagets webbplats, www.spindye.com, senast två veckor före bolagsstämman. Villkor och anvisningar kommer framgå av formuläret. Komplett ifyllt och undertecknat poströstningsformulär sänds med post till We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), Hornsbruksgatan 23b, 117 34 Stockholm (märk brevet med ”Extra bolagsstämma 2021”) eller per e-post till andreas@spindye.com. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 29 december 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen) i sin helhet ogiltig. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. För det fall flera ifyllda poströstningsformulär kommer från samma stämmodeltagare räknas endast det senast till Bolaget inkomna formuläret, dock senast mottaget den 29 december 2021.

Fullmaktsformulär för den som vill poströsta genom ombud kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.spindye.com, senast två veckor före bolagsstämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 14 772 759 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

För ytterligare information kontakta

Christian Rasmussen, Styrelseordförande, We aRe SpinDye

Mail: christian@rasmussen.se

Tel: +46 (0)76 105 13 44

Gustaf Öhrn, Styrelseordförande, Best of Brands Group

Mail: gustaf.ohrn@verb.se

Tel: +46 (0) 70 420 44 36

Niclas Ekdahl, VD, Best of Brands Group

Mail: niclas.ekdahl@campadre.com

Tel: +46 (0)70 721 85 25

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.

OM WE ARE SPIN DYE

We aRe Spin Dye (WRSD) är ursprungligen ett svenskt cleantech-bolag som tillhandahåller en process och plattform för produktions- och kvalitetskontroll som möjliggör för aktörer inom mode- och konfektionsindustrin att kraftigt reducera sin miljöpåverkan. Från och med den 1 juli 2021 bildades en ny spännande koncern efter genomfört förvärv av Odd Molly Sverige AB. Den nya koncernens affärsområden kompletterar varandra och skapar en stark plattform inom såväl Fashion Tech som framgångsrik e-handel baserad på de starka erkända varumärkena Odd Molly och Hunkydory. Den nya koncernen är nu väsentligt större än tidigare och får en stark bas att växa från såväl organiskt som via förvärv.

OM BEST OF BRANDS GROUP

Best of Brands Group grundades 2009 och har sedan dess förvandlats till den ledande digitala flash-försäljningsaktören i Norden. De erbjuder mode-, hem- och skönhetsprodukter online genom tre olika varumärkesplattformar (CAMPADRE, Members och Best of Brands) samt en konceptbutik i Sickla, Sverige. Bolaget erbjuder sina kunder ett brett och modernt urval av varumärken, relevanta för en mängd olika livsstilar, till mycket attraktiva priser. BoBG är en viktig partner till många varumärken då BoBG erbjuder såväl fullprisförsäljning genom starka distributionskanaler samt flash-försäljning under kontrollerade former till en stor och engagerad medlemsbas. Best of Brands Group erbjuder en bekväm shoppingupplevelse med hög servicenivå, snabba leveranser och enkla returer vilket bevisas av dess höga kundnöjdhet samt en växande kundbas på cirka 2,4 miljoner klubbmedlemmar. Under perioden oktober 2020 – september 2021 omsatte bolaget om 375 miljoner kronor, varav cirka 85 procent online.