DevPort AB (publ) förvärvar inkråmet i IT-konsultföretaget ZenDev AB

Press release  •  19 april, 2021 08:45 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal om att förvärva inkråmet i IT-konsultföretaget ZenDev AB (”ZenDev”), organisationsnummer 559069-2140. Inkråmet avser ZenDevs svenska konsultverksamhet inklusive kund- och leverantörsavtal, medarbetare, inventarier etc.

Förvärvet av inkråmet i ZenDev är fördelat på en köpeskilling och en tilläggsköpeskilling enligt följande:

  • En fast köpeskilling om SEK 500 000 och som kontant erläggs 2021-04-19
  • En tilläggsköpeskillingen som beräknas utifrån resultatutvecklingen för räkenskapsåren 2021 och 2022 för del av DevPorts IT-konsultverksamhet. Det är bara positiva resultat som kan generera en tilläggsköpeskilling och utfallet av tilläggsköpeskilling är kopplat till 12 % respektive 40 % av resultatet efter skatt beroende på hur resultatet har genererats.
    Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till SEK 8 000 000.

ZenDev är ett IT-konsultföretag som beräknas för år 2020 omsätta ca 12 mkr och redovisa ett resultat efter finansiella poster om ca 1,7 mkr. All omsättning och resultat är dock ej hänförlig till verksamhet kopplat till denna inkråmsaffär. En uppskattning är att ca 50 % av omsättning och resultat angivet ovan är kopplat till denna inkråmsaffär.  
ZenDev bedriver konsultverksamhet inom framför allt IT-utveckling såsom bl.a. app-utveckling och utveckling av e-handelsplattformar.
Syftet med affären är att förstärka DevPorts verksamhet inom DevPorts affärsområde Digitala lösningar och inom IT-projektåtaganden där DevPort ser en stor efterfrågan.

Genom förvärvet av inkråmet i ZenDev får DevPort tillgång till framför allt kompetens inom utveckling av e-handelsplattformar samt förstärker kompetensen inom app-utveckling. DevPort får också tillgång till ett upparbetat koncept kring kompetens i Bosnien vilket beräknas öka tillgången på IT-utvecklingskompetens för DevPort samt också ge DevPort möjlighet att kunna erbjuda ett starkt och väl fungerande lågkostnadsalternativ för DevPorts kunder.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2021, kl. 08:45 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter mellan 300-400 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm och Helsingborg.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.