TopRight hemställer om dispens från tidsfrist för offentliggörande av prospekt avseende förvärvet av ChromoGenics

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer, eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer.

TopRight Nordic Aktiebolag (publ) (”TopRight”, ”Bolaget”) har enligt tidigare pressmeddelanden kommunicerat ett offentligt uppköpserbjudande till samtliga aktieägare och optionsinnehavare av serie TO3 i ChromoGenics AB (”ChromoGenics”). Enligt tidigare kommunicerad budkommuniké avsåg TopRight offentliggöra ett prospekt den 16 april 2021.

Enligt takeoverreglerna för vissa handelsplattformar (utfärdade 2020-12-01 av Kollegiet för svensk bolagsstyrning) har budgivaren en skyldighet att inom sex veckor från lämnat erbjudande offentliggöra en erbjudandehandling. Undantag till tidsfristen om sex veckor kan dock i vissa fall medges av Aktiemarknadsnämnden. Ett förekommande fall är när erbjudandevederlaget utgörs av nyemitterade aktier hos budgviaren.

Finansinspektionen granskar inte erbjudandehandlingar som inte rör reglerade marknader men eftersom vederlaget i erbjudandet till ägarna i ChromoGenics utgörs av nyemitterade aktier i TopRight och värdet av erbjudandet överstiger 2,5 MEUR behöver TopRight istället förhålla sig till Prospektförordningen.

En erbjudandehandling i form av ett prospekt har lämnats till Finansinspektionen för granskning. I detta fall tillämpas en handläggningstid hos Finansinspektionen om högst 20 arbetsdagar för bedömning av det första utkastet till prospekt, samt högst 10 arbetsdagar för varje efterföljande utkast, att jämföra med bolag vars aktier är noterade vid en reglerad marknad eller som tidigare har offentliggjort prospekt, för vilka handläggningstiden är högst 10 arbetsdagar även för det första utkastet.

I samband med att Bolaget erhöll återkoppling från Finansinpektionen stod det klart att prospektet behövde kompletteras. Vidare har Finansinspektionen meddelat att man till följd av ovanligt hög arbetsbelastning avser att utnyttja hela den lagstadgade handläggningstiden för varje nytt prospektutkast som inkommer till myndigheten (se härom även pressmeddelande från Finansinspektionen daterat den 9 april 2021). Av ovan skäl står det klart för Bolaget att erbjudandehandlingen i form av ett prospekt inte kommer att registreras hos Finansinspektionen den 16 april 2021.

TopRight har hemställt att Aktiemarknadsnämnden mot ovan beskrivna bakgrund beviljar dispens från sexveckorsfristen.

Eventuella belsut och uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kommer att kommuniceras via pressmeddelande.  

TopRight planerar därefter att kommunicera ett nytt datum för offentliggörande av prospektet när Bolaget får en tydligare bild av handläggningsprocessen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2021, kl. 21:30 CET.  

TopRight Nordic

TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Med modern glas- och ljusteknologi förbättrar man säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.  

TopRight Nordic som koncern tar ett helhetsgrepp om projekt både inom nyproduktion och ombyggnad. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight Nordic AB (publ)

Taptogatan 6115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

Viktig information

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer, eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer.

Fler artiklar om TopRight Nordic AB