Double Bond Pharmaceutical offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO3B

  

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, STORBRITANNIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (”DBP”, ”Double Bond Pharmaceutical” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med Bolagets företrädesemission av units under det andra kvartalet 2023 totalt 9 864 164 teckningsoptioner av serie TO3B (”Teckningsoptionerna” eller ”TO3B”). Varje Teckningsoption av serie TO3B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 27 maj 2024 till och med den 10 juni 2024 till en teckningskurs motsvarande sjuttio procent (70%) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 10 maj 2024 till och med den 23 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,60 SEK. Teckningskursen för utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO3B har fastställts till 0,48 SEK per B-aktie.

I enlighet med teckningsoptionsvillkoren ska innehavare äga rätt att under perioden från och med den 27 maj 2024 fram till och med den 10 juni 2024 teckna en (1) ny B-aktie i DBP för varje en (1) Teckningsoption av serie TO3B som innehas. Teckningskursen för teckning av en (1) ny B-aktie med stöd av Teckningsoption ska motsvara sjuttio procent (70%) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 10 maj 2024 till och med den 23 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,60 SEK.

Den volymvägda genomsnittliga betalkursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 10 maj 2024 till och med den 23 maj 2024 uppgick till 0,68831 SEK. Detta innebär att teckningskursen har fastställts till 0,48 SEK per varje B-aktie som tecknas i DBP med stöd av Teckningsoptionerna.

Totalt emitterades 9 864 164 Teckningsoptioner av serie TO3B i samband med Bolagets företrädesemission som genomfördes under det andra kvartalet 2023. För det fall samtliga Teckningsoptioner nyttjas för teckning av nya B-aktier i Bolaget kommer Bolaget att tillföras cirka 4,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,25 MSEK. 

För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt nyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av nya B-aktier i Bolaget senast den 10 juni 2024, alternativt säljer sina Teckningsoptioner senast den 5 juni 2024.

Sammanfattade villkor för Teckningsoptionerna

  • Villkor: En (1) Teckningsoption av serie TO3B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget.
  • Teckningskurs: 0,48 SEK per B-aktie, courtage utgår ej.
  • Nyttjandeperiod: 27 maj 2024 till den 10 juni 2024.
  • Sista dag för handel med TO3B: den 5 juni 2024.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid fullt nyttjande av samtliga emitterade Teckningsoptioner av serie TO3B kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 493 208,20 SEK, från 5 101 411,15 SEK till 5 594 619,35 SEK och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med högst 9 864 164, från 102 028 223 till 111 892 387. Detta medför en maximal utspädningseffekt för aktieägare som inte nyttjar innehavda Teckningsoptioner om högst cirka 8,82 procent, räknat på högsta antalet aktier i Bolaget efter att aktierna som tecknats med stöd av Teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till DBP i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna av serie TO3B.

  

För mer information vänligen kontakta:

Igor Lokot, VD Double Bond Pharmaceutical AB (publ)

E-post: igor@doublebp.com

Telefon: +46 73-570 0203

  

Om Double Bond Pharmaceutical AB (publ)

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Belarus för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i DBP i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.