Ectin Research AB publicerar utfall i bolagets emission inför notering

Den 29 juli 2021 avslutades teckningstiden i Ectin Research AB:s (”Ectin” eller ”Bolaget”) emission av units (aktier och teckningsoptioner) om totalt initialt cirka 55 MSEK inför notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Emissionen tecknades till totalt cirka 45 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 82 procent. Genom emissionen tillförs Ectin cirka 480 nya aktieägare. Ectin har även ingått avtal om en lånefacilitet som ger Bolaget rätt att låna upp till 12 MSEK under perioden fr o m Q2 2022 t o m Q1 2023. Likviden från emissionen samt lånefaciliteten medför att Bolaget kan påbörja den planerade fas l/ll-studien för att utveckla Bolagets läkemedelskandidat MFA-370 enligt plan. Första dag för handel i Bolagets B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 1B är avhängig registrering av emissionen på Bolagsverket och beräknas preliminärt bli omkring den 18 augusti 2021. Bolaget återkommer genom pressmeddelande när registrering på Bolagsverket är genomförd och definitiv första handelsdag kan fastställas. Ectin har även utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant.  

VD Anna Sjöblom-Hallén kommenterar

”Vi är glada över att genomföra emissionen och noteringen av Ectin på Spotlight. Tack vare det kapital som vi säkerställt kan vi nu fortsätta utvecklingen genom den planerade fas l/ll-studien. Initieringen av fas l-delen i den kombinerade fas l/ll-studien planeras som vi sedan tidigare meddelat till H2 2021. Blåscancer är en mycket angelägen och kostsam cancerform som orsakar stort lidande för patienter som drabbas och behovet av nya och effektiva behandlingar är stort. Vår ambition är att etablera MFA-370 som den första orala behandlingen för metastaserad urotelial blåscancer med få och tolererbara potentiella biverkningar.”

Teckning och tilldelning

Emissionen tecknades till totalt cirka 45 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 82 procent. 7 627 116 B-aktier och 1 271 186 teckningsoptioner av serie TO 1B nyemitteras och Ectin tillhandahålls cirka 45 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 4,1 MSEK. Genom emissionen tillförs Ectin cirka 480 nya aktieägare. Tilldelning av units har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i prospektet och avräkningsnotor förväntas skickas ut imorgon, den 4 augusti 2021.

Antal aktier, teckningsoptioner och aktiekapital

När Ectins emission har registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet A-aktier att uppgå till 1 673 408, det totala antalet B-aktier att uppgå till 11 016 940 aktiekapitalet att uppgå till 1 745 191,75 SEK.

Antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 1 B kommer att uppgå till 1 271 186. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny B-aktie till en kurs om 7,10 SEK per B-aktie under nyttjandeperioden som pågår från och med den 25 maj 2022 till och med den 15 juni 2022. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1B tillförs Ectin cirka 9 MSEK före emissionskostnader.

Första handelsdag

Första dag för handel i Ectins B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 1B på Spotlight är avhängig registrering av emissionen på Bolagsverket, samt distribution av B-aktier och teckningsoptioner till respektive tecknare. Första dag för handel beräknas preliminärt bli den 18 augusti 2021. Bolaget kommer att meddela marknaden genom pressmeddelande när registrering på Bolagsverket är genomförd och definitiv första handelsdag kan fastställas.

B-aktier kommer att handlas under kortnamnet ”ECTIN” och ISIN-kod SE0015987714. Teckningsoptioner av serie TO 1B handlas under kortnamnet ”ECTIN TO 1B” och ISIN-kod SE0015988357.

Lånefacilitet

För att säkerställa finansiering av den plan som framgår av prospektet har Ectin ingått ett avtal om en lånefacilitet med Råsunda Förvaltning AB och Gerhard Dal, vilken ger Ectin rätt att låna upp till totalt 12 MSEK under perioden fr o m Q2 2022 t o m Q1 2023 till marknadsmässiga villkor.

Likviditetsgaranti

Ectin har utsett Sedermera Fondkommission till Bolagets likviditetsgarant. Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Ectins aktier och teckningsoptioner samt tillse att det hålls en förutbestämd spread. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Market & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Ectin i samband med emissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

Denna information är sådan som Ectin Research AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3/8 2021.

För mer information om Ectin, vänligen kontakta: 

Anna Sjöblom-Hallén, VD

Telefon: +46 (0) 73 430 93 30

E-post: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com 

Hemsida: www.ectinresearch.com

För mer information om emissionen och noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se
 

Om Ectin Research AB

Ectin är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar behandlingsterapin MFA-370 mot metastaserad urotelial blåscancer. Behandlingen riktar sig initialt till patienter med metastaserad urotelial blåscancer med progressiv sjukdom efter behandling med platinabaserad kemoterapi och/eller checkpoint inhibitorer. MFA-370 kan också användas för cancerbehandling av patienter som av någon anledning inte vill eller kan ta redan etablerade behandlingar. Behandlingen består av en kombination av två redan befintliga läkemedel som har genomgått storskaliga kliniska prövningar och används idag i stor utsträckning världen över inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt, samt att de har visat sig ha få tolererbara potentiella biverkningar. Behandlingen planeras att administreras oralt och har därmed enligt styrelsen en attraktiv profil jämfört med befintliga behandlingar och behandlingar som är under klinisk utveckling. Behandlingen kan ske i patientens hem vilket underlättar för såväl patienten som sjukvården då patienten slipper frekventa sjukhusbesök och kostnaderna för sjukvården minskar.