Prekliniska studier av Ectin Research AB:s MFA-370 tyder på både hämmad tumörtillväxt samt tumörkrympande effekt i djurmodell för trippel-negativ bröstcancer.

Ectin Research AB (”Ectin” eller ”Bolaget) meddelar idag att Bolagets prekliniska satsning genom uppdragsforskning indikerar att kombinationsterapin MFA-370 har både en tillväxthämmande och tumörkrympande effekt på trippelnegativa bröstcancertumörer i djur. De nya prekliniska studierna i djurmodell stödjer bolagets tidigare positiva prekliniska forskningsresultat av odlade trippelnegativa bröstcancerceller som behandlats med MFA-370.

Ectin har tidigare i prekliniska studier med flera olika uppdragsforskningsbolag både i Sverige och utomlands visat att MFA-370 har antiproliferativ (tillväxthämmande) effekt samt att cancerterapin ger upphov till specifik celldöd i olika experimentella odlingsmodeller av trippelnegativa bröstcancerceller.

Fortsatta prekliniska studier på möss av kombinationsbehandling MFA-370 har genomförts i samverkan med ett uppdragsforskningsbolag och resultaten tyder på att djurens trippelnegativa bröstcancertumörer inte bara hämmas i sin tillväxt utan även krymper vid behandling med MFA-370. Resultatet från djurstudierna stödjer därmed tidigare prekliniska studier av MFA-370. Den använda doseringen av MFA-370 vid behandling av djuren kommer vidare att bidra med värdefull information till Bolagets kliniska program.

Anna Sjöblom-Hallén, VD för Ectin, kommenterar:

”Ectin har sedan en tid tillbaka gjort en fokuserad prekliniska satsning, vilken mycket glädjande tyder på att MFA-370 även har cancerbehandlingseffekt på en djurmodell av trippelnegativ bröstcancer som är en mycket aggressiv form av bröstcancer.”

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, CEO 

Mob: +46 734 30 93 30 

Email: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas kliniskt för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

This information is information that Ectin Research AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (MAR). The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 2024-01-31 1625 CET.