FÖRÄNDRAT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I TBD30

Antalet aktier och röster i tbd30 AB (publ) (“Bolaget”) har ändrats till följd av den nyemission av aktier som genomfördes i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm den 24 juni 2021.

Genom nyemissionen har antalet utestående aktier och röster i Bolaget ökat med 8 400 000, från 2 100 000 till 10 500 000. Bolagets registrerade aktiekapital har ökat med 2 100 000 kronor, från 525 000 kronor till 2 625 000 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Caesar Gezelius, ansvarig för Investor Relations
+46 708 333 136
caesar.gezelius@tbd30.se

Denna information är sådan som tbd30 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av tbd30 ABs (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om tbd30

tbd30 är ett Förvärvsbolag som grundats på initiativ av Anders Böös och Anders Lönnqvist. Syftet med Bolaget är att genomföra ett förvärv av ett företag med verksamhet inom affärstjänster. Det är en sektor som grundarna anser har intressanta och goda utsikter, med i vissa fall potential till att driva betydande förändrings- och utvecklingsarbete. En relativt stor andel av företagen inom denna sektor befinner sig utanför den publika och börsnoterade miljön trots att de kan ha uppnått både tillräcklig mognadsgrad och möjlighet att dra fördelar av att vara marknadsnoterade.

tbd30 har en målinriktad och kompetent styrelse och ledning med fokus på att realisera Bolagets syfte och strategi – att identifiera, utvärdera och förvärva målbolag som skapar mervärde åt tbd30s investerare och aktieägare. Tillsammans har dessa en lång och gedigen erfarenhet av bolagsledning och bolagsstyrning, förvärv- och fusioner, förändringsprocesser, kapitalmarknaden och näringslivet i stort.