Företrädesemissionen i Mandel Design övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Mandel Design Group AB (”Mandel Design” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har slutfört den företrädesemission av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner (”Units”) som beslutades av styrelsen den 1 mars 2021 (”Företrädesemissionen”), och för vilken teckningstiden avslutades den 22 april 2021, har slutförts och tecknades till totalt cirka 439 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 13,7 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 6,9 MSEK erläggs genom kvittning av fordringar.

Teckning

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 22 april 2021. Företrädesemissionen tecknades till cirka 99 procent med stöd av uniträtter, varav cirka 50 procent tecknades med stöd av uniträtter genom kvittning av fordran, och cirka 340 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 60,2 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 439 procent.

Tilldelning

Tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med villkoren för tilldelning i Företrädesemissionen, vilka anges i det investeringsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

BTU

Handel med BTU (betald tecknad unit) sker på Spotlight Stock Market fram till dess Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, varefter omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner kommer att ske. Preliminär likviddag för de tecknare som erhållit tilldelning vid teckning utan stöd av uniträtter är tisdag den 27 april 2021, vilket även kommer att framgå av utskickade avräkningsnotor. Registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB beräknas ske under vecka 18.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Mandel Design att öka med 1 318 134,51 SEK till 1 977 201,77 SEK genom utgivande av 10 545 076 nya aktier, och antalet teckningsoptioner av serie TO 1 respektive serie TO 2 kommer att uppgå till 5 272 538 respektive 5 272 538.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar rådgivare och emissionsinstitut i Företrädesemissionen. Mangold Fondkommission AB bistår ledningen och styrelsen för Mandel Design med tjänster rörande upprättande av investeringsmemorandum, koordinering med tredje part och stöd vid frågor rörande bolagsformalia i samband med i Företrädesemissionen. Qap Legal Advisors AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Mandel Design. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Mandel Design för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Mandel Designs aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Mandel Design anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Mandel Design inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Denna information är sådan som Mandel Design är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-23 17:12 CET.

För mer information, kontakta:

Alexander Winqvist, VD Mandel Design Group AB

ir@mandeldesign.se

www.mandeldesign.se

 

Mandel Design Group AB

Mandel Design Group AB är en personlig damklädesbutik online med höga ambitioner gällande sortiment och service. Bolaget har som mål att förvärva såväl bolag som plattformar inom e-handel.